TTLV: Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.

1. Họ và tên học viên: PHÍ THỊ LOAN                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/8/1991.

4. Nơi sinh: Xóm 1 – Ngọc Bài – Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam                        Mã số: 60 22 03 15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn khái quát được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.

- Luận văn làm rõ được những kết quả đạt được trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2015.

- Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại của Mặt Trận Tổ quốc.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết góp phần có giá trị tham khảo với Mặt trận Tổ quốc trong việc đề ra chính sách, biện pháp đối ngoại của Mặt trận, vừa phù hợp chủ trương của Đảng vừa phù hợp với đặc điểm riêng của Mặt trận. Vận dụng bài học kinh nghiệm được đưa ra sẽ là cơ hội giúp hoạt động đối ngoại của Mặt trận ngày một phát triển, đi vào chiều sâu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001 đến nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: PHI THI LOAN                         2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/8/1991                           

4. Place of  birth: Ward 1, Ngoc Bai, Ngoc Liep, Quoc Oai, Hanoi

5. Admission decision number: 1698/QĐ –XHNV, Dated: 11/7/2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Vietnamese Communist Party led the foreign activities of Vietnam Fatherland Front from 2001 to 2015.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party                   9.Code: 60 22 03 15  

10. Supervisors: Assoc. Prof.Vu Quang Hien, working at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis generalized the leadership of Vietnamese Communist Party to the foreign activities of Vietnam Fatherland Front from 2001 to 2015.

- The thesis clarified the results achieved in the leadership of Party for the foreign activities of Vietnam Fatherland Front from 2001 to 2015.

- Evaluated the achieved results, limitations and learned from experience in the leadership of Party for the foreign activities of Fatherland Front.

12. Practical applicability:

The historical experiences from this thesis contributed the references to Fatherland Front in setting up Front's policies and foreign methods. It’s not only suitable with Party's policy, but also its characteristics. Applying those experiences will be an opportunity to help the Front’s foreign activities continue to grow and develop more.

13. Further research directions

Vietnamese Communist Party led the foreign activities of Vietnam Fatherland Front from 2001 to now.

14. Thesis-related publications: None.


  • 01/07/2019 08:33
  • ussh