Tóm tắt luận án tiến sĩ "Quần thể di tích lăng tẩm các vua Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh)" Của NCS Nguyễn Văn Anh, Chuyên ngành: Khảo cổ học, Mã số: 62.22.03.17