Tóm tắt luận án tiến sĩ “Sự kế thừa nghề nghiệp giữa các thế hệ trong gia đình ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp tại phường Đông Thọ và phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)” Của NCS Nguyễn Thị Lý, Chuyên ngành: Xã hội học, Mã số: 62.31.03.01Các Tin khác