Ban Giám hiệu

 

                                  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 


Hiệu trưởng
GS.TS Phạm Quang Minh
Phụ trách chung, công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đối ngoại

Phó Hiệu trưởng
GS.TS Nguyễn Văn Kim
Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học, công tác Thanh tra - pháp chế, các Trung tâm và Viện thuộc Trường

 

 
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thị Minh Hoà
           Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS  Hoàng Anh Tuấn
           Phụ trách công tác Đào tạo đại học, sau đại         học, Chính trị và công tác sinh viên

 

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động