Phòng Thanh tra và Pháp chế

I. Giới thiệu sơ lược

1. Năm 1996, Thành lập Ban Thanh tra

2. Năm 2013, Đổi tên thành Phòng Thanh tra và Pháp chế (bổ sung chức năng, nhiệm vụ về pháp chế).

II. Ban lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thuỷ

III. Chức năng của Phòng Thanh tra và Pháp chế

1. Công tác thanh tra giáo dục trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là tổ chức thanh tra nội bộ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các vấn đề khác.

2. Công tác pháp chế trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là bộ phận chuyên môn có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

IV. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và Pháp chế

Phòng Thanh tra và Pháp chế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có các nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Nhiệm vụ thanh tra.

1.1. Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.

1.2. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

1.3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và của Nhà trường.

1.4. Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao.

1.5. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị.

1.6. Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

1.7. Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.

1.8. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Công đoàn và Thanh tra nhân dân.

1.9. Thường trực tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

1.10. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

1.11. Phối hợp với phòng, ban có liên quan kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật cán bộ, viên chức và sinh viên.

1.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ pháp chế

2.1. Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

2.3. Giúp Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

2.4. Giúp Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.5. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các phòng, ban chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các đơn vị.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định

2.10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

V. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thủy

1.1.  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thanh tra và công tác pháp chế.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Chuyên viên: Nguyễn Anh Việt

2.1. Thực hiện công tác thanh tra, giám sát nội bộ.

2.2. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

2.3. Thực hiện công tác kiểm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ.

2.4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, NCKH, cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất…, giám sát tiến độ và các hoạt động khác.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

3. Chuyên viên: Nguyễn Quốc Huy

3.1. Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế.

3.2. Phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân.

3.3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, NCKH, cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất…, giám sát tiến độ và các hoạt động khác.

3.4. Thực hiện công tác giám sát phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

4. Chuyên viên: Tạ Thị Thu Huyền

4.1. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn phòng.

4.2. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo.

4.3. Phối hợp thực hiện công tác pháp chế.

4.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

VI. Khen thưởng

  1. Huân chương Lao động hạng III năm 2008
  2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004
  3.  08 Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014
  4. Và nhiều giấy khen khác…

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động