Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (tên tiếng Anh là: Center for Vietnamese Language and Culture – CVLC) là tổ chức đào tạo, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 2198/ĐHXHNV-TC ngày 11/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

1. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

 • Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, các lớp đào tạo ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hóa cho người Việt Nam.
 • Tổ chức các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách công cụ về ngôn ngữ và văn hóa.
 • Hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và nước ngoài tổ chức các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường ĐHKHXHNV Hà Nội phân công và chỉ đạo.

2. Tổ chức và nhân sự của Trung tâm

2.1. Ban giám đốc

 • Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 • Phó Giám đốc: 

2.2. Văn phòng:

 • Trợ lí đào tạo: CN Lê Hồng Nhung
 • Trợ lí hành chính: CN Nguyễn Thị Hường

3. Hoạt động của Trung tâm

3.1. Hoạt động đào tạo

 • Tổ chức các lớp ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài
 • Tổ chức các lớp ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hóa cho người Việt Nam

3.2. Hoạt động nghiên cứu

 • Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
 • Tổ chức các Hội thảo khoa học về ngôn ngữ và văn hóa
 • Biên soạn các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

3.3. Hoạt động hợp tác

 • Hợp tác trao đổi giảng viên, học viên và nghiên cứu viên giảng dạy, học tập nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa.
 • Hợp tác nghiên cứu, biên sọan, xuất bản các công trình về ngôn ngữ và văn hóa
 • Hợp tác tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về ngôn ngữ và văn hóa.

4. Địa chỉ liên hệ

 • Văn phòng: Phòng 211 nhà B, số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 3558. 6157
 • Email: ussh.cvlc@gmail.com
 • Website: cvlc.edu.vn

 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động