Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương và các vấn đề QT

P. 310 nhà A – (04) 35586588

Mục tiêu hàng đầu của Trung tâm là tập hợp và xây dựng một đội ngũ các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước nhằm tiến hành các chương trình nghiên cứu và phổ biến kiến thức về khu vực. Trung tâm được tổ chức trên cơ sở các chương trình cụ thể nhằm đảm bảo tiến hành các hoạt động một cách năng động và linh hoạt nhất. Các Chương trình của Trung tâm bao gồm: a) Chương trình Nghiên cứu Khu vực học; b) Chương trình Trao đổi Khoa học và Đào tạo với khu vực; c) Chương trình Bổ túc Kiến thức về Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam và Khu vực.

Tổ chức và Lãnh đạo

Về đội ngũ cán bộ. Do đặc thù tổ chức của một trung tâm nghiên cứu thuộc Trường, ngoài các nhân viên văn phòng và trợ lí khoa học, Trung tâm không có cán bộ nghiên cứu cơ hữu. Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng Tư vấn Khoa học và các nhà nghiên cứu đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bán thời gian hoặc ngắn hạn. Hiện tại, Trung tâm có khoảng 20 nhà khoa học làm việc theo chế độ cộng tác viên bán thời gian. Các hoạt động của Trung tâm được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và Hội đồng Tư vấn Khoa học, bao gồm các học giả uy tín trong và ngoài nước. Ban Giám đốc hiện thời của Trung tâm bao gồm: 

Giám đốcPGS. TS Phạm Quang Minh E-mail: phqminh@hotmail.com

Phó Giám đốc

Địa chỉ liên hệ

Phòng 310, Tầng 3, Nhà A - 336 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội Tel & Fax: (+84 4) 3558 6588 Email: vinacaps6@vnn.vn

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động