Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại

P. 405 nhà A – (04) 35589807

Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo đương đại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2265 QĐ/XHNV-TC ngày 17/09/2007 của Hiệu trưởng Nhà trường. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ đào tạo và tư vấn những vấn đề liên quan đến tôn giáo nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giao lưu, hợp tác Quốc tế.

Nhiệm vụ của Trung tâm

- Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án với các tổ chức trong và ngoài nước để nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo nói chung theo hướng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo; nghiên cứu về tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nói riêng. - Thông tin, hỗ trợ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu chính sách về tôn giáo học; phối hợp đào tạo các lớp nghiệp vụ về tôn giáo và chính sách tôn giáo theo nhu cầu xã hội nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước. Trung tâm có mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về vấn đề tôn giáo nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm được xây dựng theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Trường. Trung tâm đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của Trường và các phòng ban chức năng. Với đòi hỏi về lý luận và thực tiễn của tình hình tôn giáo trên thế giới và Việt Nam Trung tâm đang mở rộng sự phối hợp, hợp tác giúp đỡ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm đáp ứng đòi hỏi trên.

Liên hệ

Địa chỉ: P 405, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại: (04) 35589807; Email: ttnctongiao@vnu.edu.vn

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động