Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông

- Giám đốc: ThS. Phạm Đình Lân

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Cao Cường, TS. Bùi Chí Trung

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động