Về tổ chức: Từng bước hoàn thiện việc xây dựng và phát triển các tổ bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Tăng cường số lượng kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, được đào tạo theo yêu cầu của nhiệm vụ cụ thể.

Về đào tạo đại học: Hoàn thiện chương trình và giáo trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở chuyển dịch sang đào tạo theo các chuyên ngành.

Về đào tạo sau đại học: Hoàn thiện chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy - học tập theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hoá. Tăng cường mở rộng quy mô và hình thức đào tạo kết hợp với nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chuẩn bị kế hoạch và chương trình đào tạo Tiến sĩ về Du lịch học.

Về các hình thức đào tạo khác: Tăng cường liên kết đào tạo và đa dạng hoá các hình thức đào tạo phục vụ yêu cầu của thực tiễn; gắn liền việc đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội, từng bước xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực theo địa chỉ sử dụng, có sự kết hợp đầu tư của các cơ sở sử dụng nhân lực của khoa.

Về phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học: Từng bước xây dựng và hoàn thiện các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học du lịch, lập kế hoạch và đề án xây dựng Trung tâm thực nghiệm du lịch.

Khoa Du lịch học có nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học về du lịch.

Hiện nay Khoa Du lịch học đang thực hiện 4 hình thức đào tạo chính:

- Đào tạo sinh viên hệ đại học chính quy tập trung, thời gian 4 năm, cấp bằng cXử nhân khoa học Du lịch học;

- Đào tạo sinh viên đại học hệ tại chức, thời gian 5 năm, cấp bằng Cử nhân khoa học Du lịch học;

- Đào tạo học viên cao học hệ chính quy không tập trung, thời gian 3 năm, cấp bằng Thạc sĩ khoa học Du lịch học;

- Đào tạo ngắn hạn, các khoá 2 tháng, 4 tháng và 6 tháng theo tiêu chuẩn để cấp thẻ hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, Khoa Du lịch học còn thực hiện một số chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, như đào tạo một số khoá sinh viên ngành Du lịch cho Học viện Giáo dục Quảng Tây (Trung Quốc), và một số nước khác khác.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Khoa cũng tiến hành nhiều chương trình liên kết đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, nhân viên nhiều Sở du lịch và công ty du lịch của nhiều tỉnh trong cả nước, từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, cho tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Sơn La, Hà Giang....

Trong những năm qua, tuy mới được thành lập, cán bộ, sinh viên Khoa Du lịch học đã có được một số thành thích bước đầu:

- Đã đào tạo được gần 2000 người có trình độ đại học và sau đại học cho ngành Du lịch Việt Nam;

- Công bố gần 20 sách chuyên khảo và giáo trình đại học, gần 100 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành;

- Mở ra những mối quan hệ bước đầu với nhiều trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Du lịch trong nước và quốc tế, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc...

Trên 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Du lịch học đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành du lịch Việt Nam. Các sinh viên và học viên của khoa sau khi tốt nghiệp đã phát huy tốt năng lực làm việc. Nhiều người đã nhanh chóng trưởng thành, giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành du lịch, từ các cơ quan thuộc Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển du lịch, các Sở Du lịch, các công ti, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cả nước. Khoa cũng đào tạo nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp về Du lịch... trong cả nước.

Vì những thành tích trong nghiên cứu và đào tạo, Khoa Du lịch học đã được Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tập thể khoa được trao tặng nhiều bằng khen của Tổng cục Du lịch Việt Nam, của UBND Thành phố Hà Nội, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều cán bộ của Khoa cũng được nhận nhiều phần thưởng cao quý, như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng cục du lịch Việt Nam, của UBND Thành phố Hà Nội và của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội...

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động