LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Khoa học Quản lý được hình thành và phát triển trong một môi trường đào tạo có uy tín của Việt Nam cũng như trong khu vực là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội – tiền thân là Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945), tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập ngày 05.06.1956).

Khoa học quản lý đã và đang chứng tỏ là một ngành học có ý nghĩa về cả lý luận và thực tiễn. Đây là ngành học được Nhà trường sớm quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để phát triển, giao cho Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về Khoa học quản lý và đào tạo nguồn nhân lực quản lý các cấp phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã bắt đầu đào tạo đại học chuyên ngành Quản lý Xã hội từ năm 1995 và đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ từ năm 1999, bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ từ năm 1999. Đây là những cơ sở tiền thân để phát triển Khoa Khoa học Quản lý hôm nay. Trước đòi hỏi của đất nước đối với nguồn nhân lực quản lý, ngày 30/9/2002, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 652/TCCB  thành lập Bộ môn Khoa học Quản lý trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trên cơ sở hợp nhất Bộ môn Quản lý xã hội (thuộc Khoa Triết học) và Bộ môn Khoa học luận (thuộc Khoa Xã hội học). Sau đó, vào ngày 11/8/2006, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 782/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Khoa học Quản lý. Khoa có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học quản lý: quản lý khoa học và công nghệ, quản lý nguồn nhân lực, chính sách xã hội và quản lý sở hữu trí tuệ.

Trải qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong gần 15 năm qua, Khoa Khoa học Quản lý không ngừng phát triển, đa dạng về ngành học, hệ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực tiễn về nhân lực quản lý.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

Sứ mệnh: Phấn đấu trở thành một trung tâm có uy tín về nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao.

Tầm nhìn: Nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và từng bước hội nhập quốc tế về khoa học và giáo dục.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Khoa có đội ngũ giảng viên với chuyên môn cao và kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy, đã được đào tạo trong và ngoài nước. Đồng thời, đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, cộng tác viên của khoa là những nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, căn cứ nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu thực tiễn của xã hội về nhân lực khoa học quản lý, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai các chương trình đào tạo đa dạng ở các cấp đào tạo cũng như các hướng chuyên ngành nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng theo học. Chương trình học được thiết kế đảm bảo người học được cung cấp thông tin, kiến thức, được rèn luyện phương pháp tư duy cũng như các kỹ năng tác nghiệp, các kỹ năng mềm thông qua các môn học mang tính liên ngành của hoạt động quản lý, phù hợp với các chương trình đào tạo quốc tế liên quan.

1. Đào tạo đại học

 • Cử nhân ngành Khoa học quản lý (Hệ đào tạo chuẩn, hệ đào tạo chất lượng cao và hệ vừa làm vừa học)

Các hướng chuyên ngành đào tạo:

+ Chính sách Xã hội

+ Quản lý Khoa học và Công nghệ

+ Quản lý Nguồn nhân lực

+ Quản lý Sở hữu trí tuệ

2. Đào tạo thạc sỹ:

 • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ
 • Thạc sỹ Khoa học quản lý
 • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ (theo Đề án 165 của Ban tổ chức Trung ương Đảng)

3. Đào tạo tiến sĩ:

 • Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ

4. Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ

 • Khóa đào tạo "Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ"
 • Khóa đào tạo "Bổ túc kiến thức cho đối tượng dự thi sau đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, và chuyên ngành Khoa học Quản lý"
 • Khóa đào tạo "Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách", Kỹ năng đánh giá nghiên cứu", "Kỹ năng xây dựng và triển khai một đề tài nghiên cứu" (phối hợp đào tạo cùng Viện Chính sách và Quản lý – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quỹ Rosa Luxemburg – Cộng hòa Liên Bang Đức)

5. Hướng đào tạo trong thời gian tới

 • Đào tạo đại học: Cử nhân Chính sách công
 • Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ Quản trị nhân lực, Tiến sĩ Khoa học Quản lý
 • Đào tạo ngắn hạn: Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu, Kỹ năng Quản trị thương hiệu; Kỹ năng lãnh đạo;  Kỹ năng Quản trị rủi ro; Kỹ năng xây dựng hệ tiêu chí quản lý chất lượng; Kỹ năng áp dụng ISO trong doanh nghiệp; Kỹ năng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; Xung đột lợi ích và Quản trị xung đột;...

Số lượng học viên đã và đang đào tạo

 

Đào tạo đại học

 

Hệ chuẩn

1595

Hệ chất lượng cao

169

Hệ vừa học vừa làm

1602

Đào tạo ngắn hạn

 

Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ

400

Đào tạo sau đại học

 

Thạc sỹ chuyên ngành quản lý Khoa học và Công nghệ

390

Thạc sỹ chuyên ngành quản lý Khoa học Quản lý

108

Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

31

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động bắt buộc của cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong Khoa. Hiện nay, kết quả các đề tài nghiên cứu các cấp (cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước) của cán bộ trong Khoa đều đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Khoa thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo,…có sự tham gia của các cán bộ, học viên, sinh viên trong Khoa và các nhà khoa học trong nước và ngoài nước.

Thống kê các công bố khoa học

 

Số đề tài do cán bộ cơ hữu của Khoa chủ trì/tham gia

51

Đề tài cấp Nhà nước/Nghị định thư

11

Đề tài cấp Bộ

04

Đề tài cấp tỉnh

04

Đề tài cấp Đại học Quốc gia

10

Đề tài cấp trường

22

Dự án quốc tế

04

Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác

37

Sách chuyên khảo đã xuất bản

09

Bài viết đăng trong sách xuất bản

26

Sách dịch đã nghiệm thu

06

Bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số quốc gia và quốc tế

164

Bài viết đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa

153

Bài giảng đã nghiệm thu

21

Báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên

866

Trong công tác nghiên cứu khoa học, cán bộ, học viên và sinh viên của khoa đang tập trung nghiên cứu các hướng chủ yếu sau:

- Nghiên cứu chính sách và quản lý

- Đánh giá chính sách và đánh giá quản lý

- Chính sách xã hội và an sinh xã hội

- Văn hóa và đạo đức quản lý

- Quản trị nhân lực

- Quản trị và phát triển thương hiệu

- Thương mại hóa kết quả nghiên cứu

- Phân tích và đánh giá chính sách khoa học và công nghệ

- Đánh giá hoạt động R&D và đổi mới

- Chuyển giao công nghệ và các mô hình chuyển giao công nghệ

- Quản lý chất lượng

 

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Hợp tác trong nước

Các trường đại học: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Nội vụ, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Nội vụ, Đại học Cần thơ, Đại học Bạc Liêu, Đại học Thành Đông,...

Các trung tâm đào tạo: Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Chính trị Hà Tĩnh, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề - Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai,…

Các cơ quan nhà nước: Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản Quyền tác giả, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ,...

Các tổ chức khác: Hội Quản trị các nhà doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp của VCCI, Hội Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp,...

Hợp tác quốc tế

Đại học Toulouse, Cộng hoà Pháp; Đại học Victoria, Cộng hòa Newzealand; Đại học Napolie, Italia; Đại học Lund, Thụy Điển; Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc; Đại học Tổng hợp Mahidol, Đại học Tổng hợp Silpakorn, Đại học Sư phạm Hoàng gia của Thái Lan; Đại học Inha, Hàn Quốc; Quỹ Rosa Luxemburg, Cộng hoà Liên Bang Đức;...

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

Khoa Khoa học Quản lý luôn quan tâm đến xây dựng môi trường để học viên, sinh viên chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. Khoa có các bộ phận trợ lý, các cố vấn học tập, Câu lạc bộ Nhà quản lý trẻ cùng với Liên Chi Đoàn, Liên Chi Hội luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các học viên, sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của mình để hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng sống khác.

Thư viện

Nhà trường có thư viện ở nơi học (Khu giảng đường – Tầng 1-3 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội và Nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng như thư viện ở nơi ở (Ký túc xá – 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với đó Khoa cũng có phòng tư liệu (Tầng 1, tòa nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội), cung cấp một khối lượng sách phong phú để học viên, sinh viên tham khảo. Các thư viện được trang bị đủ các điều kiện vật chất phục vụ học viên, sinh viên đọc tài liệu và nghiên cứu.

Phòng học

Phòng học của trường được trang bị các thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập bao gồm hệ thống ấm thanh, hệ thống hình ảnh, wifi,…Khoa còn có các phòng học đa năng tại Khoa giúp sinh viên thuận tiện học nhóm, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt tập thể.

Ký túc xá

Sinh viên theo học tại Khoa được hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu.

Các hỗ trợ khác

Học viên, sinh viên được hỗ trợ thông tin về địa chỉ việc làm, thực tập, thực tế và các tư vấn, hỗ trợ về tâm lý,…với các trợ lý phụ trách của Khoa và Nhà trường.

Sinh viên, học viên có cơ hội nhận các học bổng của các cá nhân, tổ chức trong nước (học bổng YAMADA, POSCO, CHUNG-SOO, MITSUBISHI, PONYCHUNG, THAKRAL-IN SEWA,…) và ngoài nước (học bổng giao lưu văn hóa tại Nhật Bản,...), nhận hỗ trợ của Khoa nếu gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, sinh viên, học viên theo học có đời sống tinh thần phong phú với các cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi với các sinh viên trường khác thông qua các cuộc thi tìm hiểu chuyên môn, thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ, ẩm thực,…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp nghiên cứu khoa học, người học được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, trong quá trình đào tạo, hoạt động thực tập, thực tế tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và các loại hình tổ chức khác, người học có thể tích lũy được các kỹ năng tác nghiệp cần thiết để người học có cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến tốt hơn.

Sinh viên và học viên của Khoa có chứng chỉ ngoại ngữ (bắt buộc) tương xứng với chương trình đào tạo, đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức trong môi trường hội nhập sâu rộng.

Khoa thường xuyên có các cuộc điều tra về phản hồi của nhà tuyển dụng để có những điều chỉnh trong chương trình đào tạo.

Sau tốt nghiệp, học viên và sinh viên của Khoa có thể làm việc tại các vị trí: chuyên viên, nghiên cứu viên, tham gia tác nghiệp quản lý ở nhiều vị trí và có cơ hội trở thành nhà quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

LIÊN HỆ

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

Địa chỉ: Phòng 108-114, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35586013              Fax: (84-4) 38587326

Website: www.fms.edu.vn                 Email: fms@vnu.edu.vn

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy KHQL đại cương và phụ trách nghiên cứu chuyên sâu về KHQL trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Khoa học Quản lí còn tham gia đào tạo cán bộ quản lí các cấp ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam thông qua hệ vừa học vừa làm và cao học.

Nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu

Khoa có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học quản lí.

Cụ thể các chuyên ngành và bậc đào tạo:

 1. Cử nhân Quản lí xã hội (hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm)
 2. Cử nhân Khoa học quản lí chất lượng cao (bắt đầu đào tạo từ năm học 2004 - 2005)
 3. Cử nhân Khoa học quản lí (chương trình mới từ năm 2005- 2006)
 4. Cử nhân Quản lí xã hội chuyên ngành Sở hữu trí tuệ (bắt đầu đào tạo đào tạo từ năm 2005), Cử nhân Khoa học quản lí chuyên ngành Sở hữu trí tuệ (bắt đầu đào tạo đào tạo từ năm 2008)
 5. Thạc sĩ Quản lí Khoa học và Công nghệ
 6. Thạc sĩ Khoa học quản lí (dự kiến tuyển sinh năm 2009)
 7. Tiến sĩ Quản lí Khoa học và Công nghệ (dự kiến tuyển sinh từ năm 2009)
 8. Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn "Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ" (từ năm 2004).

Các hướng nghiên cứu chính

 • Những vấn đề lí luận và lịch sử quản lí
 • Những vấn đề văn hoá và đạo đức quản lí
 • Những vấn đề quản lí xã hội cấp cơ sở
 • Quản lí Giáo dục Đại học
 • Các vấn đề xã hội và chính sách xã hội
 • Quản lí Khoa học và Công nghệ
 • Lí luận và thực tiễn quản lí sở hữu trí tuệ

Các chương trình hợp tác

Khoa Khoa học quản lí đang có quan hệ quốc tế với Cộng hoà LB Đức, Đại học Tuolouse của Cộng hoà Pháp, Đại học Quảng Tây của Trung Quốc, các Đại học Tổng hợp Mahidol, Đại học Tổng hợp Silpakorn, Đại học Sư phạm Hoàng gia của Thái Lan.

Chiến lược phát triển

Trong thời gian tới, theo chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ Nhà trường, Khoa Khoa học Quản lí được giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng chuẩn mực đào tạo của khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, để phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của xã hội, tiếp đây, Khoa Khoa học Quản lí dự kiến thành lập thêm hai trung tâm:

 • Trung tâm Văn hoá và đạo đức quản lí.
 • Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ sở hữu trí tuệ.

Đội ngũ cán bộ của Khoa sẽ được tiếp tục phát triển để đến năm 2010, 100% số cán bộ hiện có của Khoa có học vị thạc sĩ trở lên, trong đó, số cán bộ là nghiên cứu sinh và tiến sĩ chiếm 50%.

Số sinh viên và học viên cao học đã đào tạo:

 • 945 cử nhân hệ chính quy, trong đó có 17 cử nhân hệ chất lượng cao
 • 1806 cử nhân hệ vừa học vừa làm
 • 301 học viên Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ
 • 86 học viên cao học chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ

Hiện đang đào tạo: 370 sinh viên hệ chính quy, 618 học viên hệ vừa học vừa làm, 112 học viên cao học.

Số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu: 15

Số bài báo, các báo cáo khoa học tại các hội thảo: 89

Các danh hiệu đạt được:

 • Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc năm 2005, 2006, 2007
 • Khen thưởng:
  + Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006, 2007;
  + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động