Được thành lập năm 1976, Khoa Triết học hiện là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học hàng đầu về chuyên ngành triết học ở Việt Nam, là một trong những trung tâm nghiên cứu và tổ chức các Hội thảo triết học trong nước và quốc tế có uy tín ở Việt Nam.

Chiến lược phát triển

Xây dựng Khoa Triết học trở thành một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực triết học chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, một Trung tâm nghiên cứu triết học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của hội nhập toàn cầu trong thế kỉ XXI.

Ban Chủ nhiệm Khoa

    - Chủ nhiệm Khoa:  - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
    - Phó Chủ nhiệm Khoa:

        - PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

        - TS. Phạm Hoàng Giang

        - PGS.TS Trần Ngọc Liêu

Các tổ và bộ môn

 • Bộ môn Triết học Mác – Lênin
 • Bộ môn Lịch sử triết học
 • Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
 • Bộ môn Lôgic học
 • Bộ môn Mĩ học - Đạo đức học
 • Bộ môn Khoa học về Tôn giáo
 • Tổ Văn phòng - Thư viện - Tư liệu

Thông tin liên hệ

 • Phòng 401-407, tầng 4 nhà B, Trường ĐHKHXH&NV, số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
 • Tel: (04) 38581423
 • Thư điện tử: khoatriethoc.xhnv@gmail.com
Khoa Triết học có quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế sau:
 • Trường Đại học Passau (CHLB Đức)
 • Trường Đại học Humbold (CHLB Đức)
 • Trường Đại học Phụ Nhân (Đài Loan)
 • Trường Đại học Quốc gia Đài bắc (Đài Loan)
 • Viện Xã hội mở (Đài Loan)
 • Đại học Toulouse I (Cộng hoà Pháp)
 • Đại học Paris VII (Cộng hoà Pháp)
 • Đại học Paris VIII (Cộng hoà Pháp)
 • Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (Cộng hoà Liên bang Nga)
 • Viện Hàn lâm khoa học Xã hội (Cộng hoà Liên bang Nga)
 • Trường Đại học Bắc Kinh (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)
 • Trường Đại học Trung Sơn (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)
 • Trường Đại học Trịnh Châu (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)
 • Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Hoa Trung (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)
 • Trường Đại học Columbia (Hoa kì)
 • Liên đoàn các Hội Triết học Thế giới
 • Liên đoàn các Hội Triết học châu Á
 • Quỹ Ford
 • Quỹ trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD)
 • Viện Gớt
 • UNESCO.

Triết học lí luận nền tảng

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm kinh điển của lịch sử triết học Đông-Tây, biên soạn bộ lịch sử triết học nhiều tập, từ điển triết học, hệ thống các giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, sách tham khảo về triết học cho đào tạo đại học và sau đại học.

Triết học thực tiễn

 1. Triết học chính trị: Nghiên cứu lí luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XXI; vấn đề nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta, v.v.
 2. Triết học xã hội: Những vấn đề về xã hội dân sự ở Việt Nam; phân hoá và phân tầng xã hội ở Việt Nam; những động lực phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay, triết lí phát triển của Việt Nam, những vấn đề hiện đại hoá xã hội Việt Nam; nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong thế kỉ XXI, những vấn đề triết học của xu hướng phát triển kinh tế tri thức, công bằng xã hội và trách nhiệm xã hội hiện nay, v.v..
 3. Triết học giáo dục: Triết lí giáo dục và những vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay; những nền tảng của triết học giáo dục: lịch sử và hiện đại; những vấn đề triết học về cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay
 4. Triết học đạo đức và mĩ học: Những quan niệm đạo đức học phương Tây hiện đại và tác động của chúng ở Việt Nam; những vấn đề đạo đức và lối sống ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn triết học; những vấn đề của đạo đức nghề nghiệp, đạo đức môi trường và đạo đức kinh doanh ở Việt Nam; định hướng giáo dục thẩm mĩ ở Việt Nam hiện nay.
 5. Triết học tôn giáo: Những tôn giáo lớn ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề và những hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay dưới giác độ triết học; tôn giáo và văn hoá dưới góc nhìn triết học; quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế; chính sách tôn giáo của Việt Nam: Lịch sử và hiện tại.

Triết học hội nhập

Toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay; những đặc điểm và xu hướng phát triển của thế giới trong những thập niên đầu thế kỉ XXI; những xu hướng phát triển của triết học đương đại; triết học so sánh Đông – Tây; triết học liên văn hoá; triết học châu Á; triết học Đông Nam Á; sự phát triển văn hoá ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế kỉ XXI; những vấn đề triết học của khoa học tự nhiên hiện đại

Triết học Việt Nam

Những vấn đề của quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng triết học Việt Nam qua các thời kì, đặc biệt thế kỉ XIX-XX, thông dung tam giáo ở Việt Nam; vấn đề thông dung tiếp biến trong tư tưởng triết học Việt Nam; lịch sử triết học Việt Nam; triết học Mác ở Việt Nam: sự du nhập, tiếp biến và phát triển.

Nhiệm vụ đào tạo

 • Mục tiêu của Khoa là đào tạo những người có năng lực giảng dạy và nghiên cứu triết học cho các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu; những người có năng lực hoạt động trong các cơ quan lí luận, văn hoá, thông tấn, báo chí, hành chính, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tôn giáo.
 • Nhiệm vụ Đào tạo của Khoa hiện nay: đào tạo đại học và đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ triết học).

Đào tạo đại học

- Hệ đào tạo: Chính quy (Chất lượng cao và chuẩn); không chính quy (Tại chức).

- Thời gian đào tạo:

 • Chính quy: 4 năm
 • Không chính quy (tại chức): 5 năm
 • Văn bằng hai: 2 năm

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân Triết học.

- Các ngành đào tạo cử nhân:

 • Triết học Mác-Lênin
 • Lịch sử triết học
 • Mĩ học và đạo đức học
 • Lôgic học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tôn giáo học

Đào tạo Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo bậc cao học hệ tập trung là 2 năm, hệ không tập trung là 3 năm.

- Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:

 • Triết học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tôn giáo học

Đào tạo Tiến sĩ

- Thời gian đào tạo Tiến sĩ: 3 năm (hệ không tập trung) đối với Thạc sĩ; 4 năm (hệ tập trung) và 5 năm (hệ không tập trung) đối với Cử nhân.

- Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ:

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học

Quy mô đào tạo năm học 2008-2009

Bậc đại học:

 • Hệ chính quy: 354 sinh viên
 • Hệ tại chức: 178 sinh viên

Bậc sau đại học:

 • Đào tạo Thạc sĩ: 172 học viên
 • Đào tạo Tiến sĩ: 27 NCS
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động