Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017
Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017 (06/12/2016)

Báo cáo thực hiện quy chế ba công khai năm học 2016-2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016
Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016 (31/12/2015)

Báo cáo thực hiện quy chế ba công khai năm học 2015-2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Báo cáo 3 công khai 2012-2013 (05/12/2012)

Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2012-2013 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động