TTLA: Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (21/03/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” Của NCS Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS, Mã số: 62.22.03.02

TTLA: Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại (14/03/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại" Của NCS Trần Văn Trọng, Chuyên ngành: Lý luận văn học, Mã số: 62.22.01.20

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động