TTLA: Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010” Của NCS Bùi Thanh Xuân, Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã số: 62.22.03.15

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động