1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên chuyên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Du lịch
  • Tiếng Anh: Tourism
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
  • Tiếng Anh: Tourism and Travel Management
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Tên văn bằng tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
  • Tiếng Anh: The Degree of Master in Tourism and Travel Management
 • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

2.   Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1.  Mục tiêu chung

- Cung cấp những kiến thức nâng cao về khoa học du lịch, các vấn đề về phát triển du lịch bền vững, văn hóa trong quản lý và kinh doanh du lịch, quản trị nguồn nhân lực du lịch cũng như các kiến thức về các vấn đề chuyên sâu như quản lý lữ hành, marketing điểm đến du lịch.;

- Cung cấp cho người học kỹ năng nghiên cứu khoa học du lịch, kỹ năng quản lý nhà nước và doanh nghiệp…;

nhằm giúp cho học viên có kiến thức toàn diện để có thể đánh giá, phân tích và tham gia giải quyết một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực du lịch.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về triết học, ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành du lịch;

- Cung cấp các kiến thức nền tảng để quản lý và phát triển các công việc trong lĩnh vực du lịch như: Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, thống kê ứng dụng trong du lịch, chiến lược phát triển doanh nghiệp du lịch, văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch, quản trị nguồn nhân lực du lịch và phát triển du lịch bền vững; tư vấn du lịch;

- Bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức về du lịch; tăng cường kiến thức liên ngành trong du lịch; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực du lịch như văn hóa du lịch, địa lý du lịch, kinh tế du lịch, lữ hành, khách sạn, sự kiện … cũng như nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề về du lịch.

Mục tiêu kỹ năng:

- Cung cấp các kỹ năng quản lý, điều hành và kỹ năng triển khai các công việc cụ thể trong ngành du lịch;

- Cung cấp kỹ năng nghiên cứu, thống kê, hoạch định chiến lược trong lĩnh vực du lịch.

Về phẩm chất đạo đức

- Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu giúp người học rèn luyện và phát huy các phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội, bao gồm: trung thực, nghiêm túc, tôn trọng người khác và tự trọng cá nhân, cầu thị và có ý thức vươn lên, có trách nhiệm trong công việc, chủ động, độc lập và sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và biết bảo vệ chân lí, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ.

3.  Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

-  Thi tuyển với các môn thi sau đây:

+ Môn thi Cơ bản: Đại cương Văn hóa Việt Nam

+ Môn thi Cơ sở: Cơ sở du lịch học

+ Môn Ngoại ngữ: Chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

3.2.  Đối tượng tuyển sinh

- Về văn bằng

          + Nhóm 1: có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành), hoặc ngành Du lịch (đối với các khóa đào tạo từ năm 2012 trở về trước), hoặc các ngành phù hợp gồm: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;

+ Nhóm 2: có bằng tốt nghiệp ngành gần với ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, gồm: Việt Nam học, Khoa học Quản lý, Quản lý Văn hóa, Quản trị Kinh doanh;

+ Nhóm 3: có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác.

- Về kinh nghiệm công tác

+ Nhóm 1: được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

+ Nhóm 2: phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành;

+ Nhóm 3: có ít nhất 03 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

3.3.  Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

TT

Tên học phần

Đối tượng ngành khác (nhóm 3)

Đối tượng ngành gần (nhóm 2)

Số tín chỉ

Số tín chỉ

 1.  

Nhập môn khoa học du lịch

3

 

 1.  

Kinh tế du lịch

3

 

 1.  

Văn hóa du lịch

3

 

 1.  

Địa lý du lịch

3

 

 1.  

Marketing du lịch

3

3

 1.  

Quản trị kinh doanh khách sạn

3

3

 1.  

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

3

 1.  

Tổng quan sự kiện

3

3

 1.  

Hướng dẫn du lịch

3

3

 1.  

Kinh doanh dịch vụ bổ sung

 

3

 1.  

Điểm tuyến du lịch

 

3

 

Tổng cộng

27

21

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

1.1.1. Kiến thức chung

- Nắm vững thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lênin;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tối thiểu tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Nắm vững cơ sở lí luận và lí thuyết về du lịch, du lịch học và khách sạn; vai trò của du lịch trong đời sống xã hội; mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác…;

- Nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nói chung (liên ngành) và phương pháp nghiên cứu của khoa học học nói riêng trong quá trình nghiên cứu các vấn đề về du lịch, lữ hành, khách sạn;

 - Thể hiện có kiến thức và hiểu biết tổng quan và cụ thể, thời sự trong các vấn đề lý luận và thực tiễn của du lịch như: Phát triển du lịch bền vững, quản lý nhà nước về du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, tổ chức quản lý và kinh doanh lữ hành, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh khác trong du lịch;

- Nắm vững lý thuyết và có khả năng đề xuất, tổ chức, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực như: Tư vấn du lịch, quy hoạch du lịch, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị nguồn nhân lực du lịch, văn hóa du lịch...;

- Nắm được những kiến thức ngoại ngữ trong lĩnh vực du lịch (tiếng Anh) và sử dụng được những kiến thức đó trong công việc và nghiên cứu khoa học;

1.1.3. Yêu cầu đối với luận văn

- Đề tài luận văn phải có tính vấn đề, tính thời sự và phù hợp với bậc đào tạo;

- Nội dung luận văn phải thể hiện và kiểm chứng được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý và kinh doanh du lịch; phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập;

- Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị, cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh;

- Kết quả luận văn phải có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Về lý luận, luận văn phải hệ thống được những lý luận cơ bản về vấn đề nghiên cứu, hoặc đề xuất được một số quan điểm, lý luận mới về vấn đề nghiên cứu. Về thực tiễn, luận văn phải đề xuất được những định hướng, hoặc những giải pháp cụ thể nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp du lịch theo hướng phát triển du lịch bền vững. 

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;

- Có khả năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề tài, dự án về du lịch;

- Có khả năng giảng dạy trong lĩnh vực du lịch;

- Có khả năng làm công tác quản lý nhà nước về du lịch ở các sở, ban, ngành ở địa phương và Trung ương;

- Có khả năng quản lý, triển khai các hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, kinh doanh lữ hành, kinh doanh vận chuyển và các dịch vụ liên quan cũng như tại các điểm đến du lịch.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

- Có khả năng thuyết trình, bảo vệ một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh du lịch và khách sạn;

- Có khả năng làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu khoa học và trong quản lý du lịch và khách sạn;

- Kĩ năng ngoại ngữ chuyên ngành: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

3.1. Trách nhiệm công dân 

- Yêu quê hương đất nước;

- Có trách nhiệm trong phát triển cộng đồng;

- Có ý thức trong bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như xã hội và tài nguyên du lịch.

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Trung thực;

- Tôn trọng mọi người và tự tôn trọng bản thân;

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro, áp lực trong công việc;

- Cầu thị và có ý thức vươn lên.

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề.

- Yêu nghề, nhiệt tình với công việc;

- Luôn có ý thức cầu thị học hỏi nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn;

- Chủ động, độc lập và sáng tạo trong công việc và trong phạm vi cho phép;

- Hài hòa trong các mối quan hệ.

4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Giảng viên ở các cơ sở đào tạo du lịch từ cao đẳng đến đại học;

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về/có liên quan đến du lịch;

- Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương đến địa phương;

- Nhà quản lý, điều hành ở các công ty du lịch, lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống..;

- Nhà quản lý, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên;

- Các vị trí công việc khác trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Củng cố khả năng tự học tập, nghiên cứu chuyên sâu;

- Giúp người học có khả năng trở thành nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ và sau tiến sĩ.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

Chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo thạc sĩ về du lịch và khách sạn của một số trường nổi tiếng trên thế giới như: Trường Quản trị Khách sạn và Du lịch, Đại học Bách khoa Hồng Kông; Đại học Rikkyo, Japan; Đại học Greifswald, Công hòa Liên bang Đức; Đại học Griffith, Úc; Đại học Monash, Úc (sẽ được trình bày chi tiết ở phần so sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiến tiến của nước ngoài). Mục tiêu và nội dung đào tạo của các cơ sở này về cơ bản là giống nhau Những chương trình này cũng đã được thị trường lao động của các quốc gia chấp nhận và đánh giá cao.

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo(*):             60 tín chỉ, trong đó:

-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):                      08 tín chỉ

-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:             36 tín chỉ      

 • Bắt buộc:                                             16 tín chỉ
 • Tự chọn:                                              20/40 tín chỉ

-     Luận văn:                                                       20 tín chỉ

(Ghi chú: * Tổng số tín chỉ phải tích lũy không tính học phần ngoại ngữ cơ bản)

2. Khung chương trình

STT

Mã số

học phần

Tên học phần

 

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

 1.  

PHI 5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

 1.  

 

Ngoại ngữ cơ bản

General Foreign Language

 

 

 

 

 

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (*)

General English

4

30

30

0

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản (*)

General Russian

4

30

30

0

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản (*)

General Chinese

4

30

30

0

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản (*)

General French

4

30

30

0

 

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản (*)

General German

4

30

30

0

 

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1.1

Các học phần bắt buộc 

16

 

 

 

 

 1.  

TOU 6002

Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch

Tourism research methods

4

30

30

0

 

 1.  

TOU 6022

Quản lý Nhà nước về du lịch

State Management for Tourism

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6004

Chiến lược phát triển doanh nghiệp du lịch

Development Strategy  for Tourism Companies

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6005

Văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch

Cultural issues in Tourism management and business

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6007

Phát triển du lịch bền vững

Sustainable Tourism Development

3

25

20

0

 

II.2.2

Các học phần tự chọn

20/40

 

 

 

 

 1.  

TOU 6006

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

Human Resource Management

4

30

30

0

 

 1.  

TOU 6003

Thống kê ứng dụng trong du lịch

Applied Statistics in Tourism

3

25

20

0

TOU 6002

 1.  

TOU 6013

Kinh tế phát triển

Development Economics

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6008

Quản lý lữ hành

Travel Management

4

30

30

0

 

 1.  

TOU 6018

Quản lý khách sạn hiện đại

Modern Hospitality Management

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6021

Quản trị lễ hội và sự kiện du lịch

Tourism Festival and Event  Management

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6011

Di sản văn hóa trong du lịch

Cultural Heritage in Tourism

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6014

Đánh giá tài nguyên du lịch

Evaluation Methods of Tourism Resources

3

25

20

0

TOU 6007

 1.  

TOU 6017

Marketing điểm đến du lịch

Tourism Destination Marketing

3

25

20

0

 

 1.  

TOU 6020

Quy hoạch du lịch

Tourism Planning

3

25

20

0

TOU 6007

 1.  

TOU 6023

Tư vấn du lịch

Tourism Consultancy

3

25

20

0

TOU 6002

 1.  

TOU 6024

Phát triển vùng

Regional Development

3

25

20

0

 

 1.  

ENG 6001

Tiếng Anh học thuật

Academic  English

2

15

15

0

 

III

TOU 7201

Luận văn thạc sĩ

20

 

 

 

 

Tổng cộng:

64/84

 

 

 

 

 

Ghi chú:       

(*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.