Ban Giám hiệu

 

Phó Hiệu trưởng
GS.TS Hoàng Anh Tuấn

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách: công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác chính trị và công tác học sinh sinh viên, công tác hợp tác và phát triển, công tác thanh tra và pháp chế.

tuan@ussh.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thị Minh Hoà
Phụ trách công tác hành chính - tổng hợp, công tác kế hoạch - tài chính, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác quản lý nghiên cứu khoa học, các Trung tâm thuộc Trường.

hoatm225@yahoo.com


  • 11/03/2008 03:16
  • admin