CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC

    Báo chí và Truyền thông

    Du lịch học

    Đông phương học

 • Tầng 2 nhà C, Trường ĐHKHXH&NV
 • Điện thoại: (024) 38584596
 • Email: 
 • Website: www.dongphuonghoc.org

    Khoa học Chính trị

    Khoa học Quản lý

    Lịch sử

    Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

 • Tầng 4, nhà B, Trường ĐHKHX&NV
 • Điện thoại: (024) 35588315; (024) 35589446
 • Website: www.ussh.vnu.edu.vn

    Ngôn ngữ học

    Nhân học

 • Phòng 308-314, nhà A, Trường ĐHKHXH&NV
 • Điện thoại:  (024) 35575185
 • Website: http://nhanhoc.edu.vn

    Quốc tế học

    Tâm lý học

 • Tầng 1, nhà D, Trường ĐHKHXH&NV
 • Điện thoại: (024) 3558003

    Thông tin - Thư viện

 • Tầng 4, nhà A, Trường ĐHKHXH&NV
 • Điện thoại: (024) 38583903 
 • Email: flis@vnu.edu.vn

    Triết học

 • Tầng 4, nhà B, Trường ĐHKHXH&NV
 • Điện thoại: (024) 38581423
 • Email: khoatriethocxhnv@gmail.com
 • Website: triethoc.vnu.edu.vn

    Văn học 

    Việt Nam học và Tiếng Việt

 • Trụ sở 1: Nhà B7 Bis, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 38694323 
 • Email: vsl@ussh.edu.vn
 • Trụ sở 2: Phòng 405, 406, 407, nhà A, Trường ĐHKHXH&NV

    Xã hội học

    Tôn giáo học

 


 • 29/09/2017 02:17