PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Khoa Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Khoa Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Khoa Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Khoa Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Khoa Báo chí và Truyền thông