PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Khoa Báo chí và Truyền thông
ThS. Phạm Đình Lân

ThS. Phạm Đình Lân

Khoa Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Khoa Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Khoa Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Khoa Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Trần Thúy Anh

PGS.TS Trần Thúy Anh

Khoa Du lịch học
ThS. Đinh Nhật Lê

ThS. Đinh Nhật Lê

Khoa Du lịch học
ThS. Trịnh Lê Anh

ThS. Trịnh Lê Anh

Khoa Du lịch học
TS. Nguyễn Thu Thủy

TS. Nguyễn Thu Thủy

Khoa Du lịch học
TS. Phạm Hồng Long

TS. Phạm Hồng Long

Khoa Du lịch học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Thủy Giang

ThS. Nguyễn Thủy Giang

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

Khoa Khoa học quản lí
PGS.TS Trần Văn Hải

PGS.TS Trần Văn Hải

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Bùi Trang Hương

ThS. Bùi Trang Hương

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Hoàng Thị Hải Yến

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Nguyễn Anh Thư

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

Khoa Khoa học quản lí