Chi bộ Hiệu bộ IV là một trong những chi bộ thuộc khối các đơn vị chức năng của Hiệu bộ. Hiện nay, Chi bộ Hiệu bộ IV có 8 đảng viên công tác tại 3 đơn vị: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn. Luôn bám sát và thực hiện khẩu...


Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn nhưng chi bộ Khoa Ngôn ngữ học là một tập thể có tinh thần phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Trường, sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các Đảng viên là PGS, GS có tuổi Đảng...


Tính đến tháng 3/2020, Chi bộ Khoa Tâm lý học có tổng số 12 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ luôn đoàn kết và nhất trí cao trong các chủ trương và định hướng phát triển đơn vị....


Sau mười tám năm thành lập, Chi bộ Khoa Khoa học quản lý đã có những bước phát triển mới về quy mô, chất lượng. Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ theo hướng tăng cường thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng...


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Khoa Nhân học đã quyết liệt với định hướng hội nhập và quốc tế hóa trên nhiều mặt hoạt động, phấn đấu khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu và đào tạo Nhân học uy tín hàng đầu đất nước, tiến tới mang tầm vóc khu vực và quốc tế.


Chi bộ Khoa Quốc tế học có số lượng Đảng viên ít (8 Đảng viên), bao gồm giảng viên và cả sinh viên, học viên cao học. Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo về chất lượng của đội ngũ cán bộ luôn được chi bộ ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.


Giai đoạn 2018-2020, đó là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng thực sự ghi dấu những bước phát triển mới mẻ của chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Từ hoạt động tiên phong mở các ngành đào tạo mới theo xu hướng xã hội, mở các ngành xã hội hoá cho đến đẩy mạnh đào tạo sau đại học theo định...


Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta, các tác phẩm: "Tuyên ngôn độc lập" được viết những ngày cuối tháng Tám năm 1945, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tháng 12 năm 1946, "Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước" viết tháng 7 năm 1966, và bản "Di...


Ra đời ở một nước thuộc địa, gắn liền với học thuyết “dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trước mắt là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động...


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử đấu tranh gian lao, trải qua nhiều chặng đường cực kỳ gian khổ và thắng lợi vẻ vang. Qua mỗi mùa đông ác liệt, Đảng càng thêm vững mạnh và trưởng thành, đưa toàn dân tộc anh dũng tiến lên dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm nên mùa Xuân Đất...