Danh sách khen thưởng 47 cán bộ là tác giả của 57 công trình khoa học công bố quốc tế năm học 2016 - 2017, gồm: 08 công trình đăng trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI/SCOPUS; 03 công trình là chương sách, bài báo do các nhà xuất bản có uy tín cao, các nhà xuất...
Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc kiện toàn tổ chức mạng lưới và triển khai công tác y tế trường học tại ĐHQGHN, Bệnh viện ĐHQGHN đã thành lập Trạm y tế khu vực Nguyễn Trãi.


Khoa Báo chí và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức toạ đàm "Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHXH, BHYT".