Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác khung đã ký giữa Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan), giữa Khoa Văn học và Khoa Văn học Trung Quốc (Đại học Quốc lập Thành Công), các hoạt động dịch thuật và giới thiệu văn học của Việt Nam và Đài Loan đã đạt...


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Đại học Bournemouth (Anh quốc) phối hợp với tổ chức hội thảo “Mối liên kết giữa Dịch chuyển và Du lịch: Tạo sự bền vững xã hội”.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội phối hợp cùng Đại học Nam Úc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Sử dụng tiếng Anh như một phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam: những vấn đề chính sách và phương pháp” vào các ngày 15-16/12/2018....