Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về lĩnh vực báo chí và truyền thông.