Chào mừng “Ngày Lưu trữ Việt Nam” 03/01/2012

Cách đây 65 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đã kí Thông đạt số 1CP/VP gửi các ông Bộ trưởng trong đó nêu rõ: “Xét rằng một vài công sở đã tự tiện huỷ bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được huỷ những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép huỷ bỏ. Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công văn thuộc Bộ quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị”. Thông đạt chỉ rõ “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Thông đạt này không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng tuỳ tiện huỷ bỏ hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Quốc gia, là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: “Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam – lấy tên là“Ngày Lưu trữ Việt Nam” với mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỉ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ”.

Trải qua hơn sáu thập kỉ kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành Thông đạt số 1C/VP ngày 03/01/1946 đến nay, ngành Lưu trữ Việt Nam đã phát triển và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đã xây dựng và từng bước kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lí công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia; Soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lí để quản lí công tác lưu trữ; Nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị đã được khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử, quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Về lĩnh vực đào tạo, trong những thập kỉ qua, hàng ngàn cán bộ từ bậc trung học, cao đẳng, đại học đến trên đại học đã được đào tạo và trở thành nguồn nhân lực chủ đạo cho các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương. Hoạt động hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng. Lưu trữ Việt Nam hiện đang là thành viên chính thức của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (ICA), Chi nhánh Lưu trữ khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ quốc tế (SARBICA), Hiệp hội Lưu trữ Quốc tế các nước có sử dụng tiếng Pháp (AIAF).

Kỉ niệm ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng càng tự hào về những thành tích đã đạt được, càng ý thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vẻ vang của một cơ sở đào tạo hàng đầu đất nước và phấn khởi đón chào Luật Lưu trữ Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011 và được Chủ tịch nước kí lệnh công bố ngày 25/11/2011.