Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đánh giá lại phúc lợi xã hội: các mô hình phân phối lại ở Bắc Âu và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu” do Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội phối hợp với Đại học Lund (Thuỵ Điển), Viện nghiên cứu Châu Âu ( Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc) tổ chức trong hai ngày 8 – 9/4/2013.

Các nhà khoa học đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu của Thuỵ Điển, Trung Quốc, Việt Nam đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề chính: hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội giữa các quốc gia khác nhau, đặc điểm và kết quả của chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong bối cảnh toàn cầu, phát triển chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Việt Nam…

Các tham luận của hội thảo đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong hệ thống chính sách của quốc gia. Mục đích của chính sách an ninh xã hội và phúc lợi xã hội là nhằm giữ vững ổn định kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước, giảm bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội, bảo đảm mức sống cho người dân,phát triển nguồn nhân lực, và tạo sự đồng thuận giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) trình bày báo cáo Nghiên cứu an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Việt Nam: Một cái nhìn tổng quát.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
GS.TS Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) trình bày báo cáo Nghiên cứu an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Việt Nam: Một cái nhìn tổng quát.

Thảo luận về hệ thống phúc lợi xã hội khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hoá, GS.TS Zhou Hong (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc) cho rằng: các quốc gia khác nhau có những khác biệt về văn hoá, chính trị nhưng lại có những thách thức tương đồng trong quá trình toàn cầu hoá, đặc biệt là thách thức trong việc cung cấp phúc lợi xã hội.

PG.TS Kjell Nilson và PGS.TS Magnus Ring (Đại học Lund, Thuỵ Điển) đề cập đến chính sách xã hội trong mối quan hệ với các bối cảnh phát triển khác nhau qua việc so sánh các mô hình phân phối lại ở Bắc Âu và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu. Báo cáo cho thấy sự tương phản giữa các tham số của tình hình phúc lợi xã hội mới xuất hiện ở Trung Quốc và Việt Nam với con đường phát triển phúc lợi xã hội ở Thuỵ Điển.

Các báo cáo cũng đã tập trung khảo sát và phân tích những vấn đề cụ thể liên quan đến chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Việt Nam: “Chính sách bảo hiểm y tế của Việt Nam” – PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, (Trường ĐHKHX&NV), “Bạo lực trẻ em và vai trò của cộng đồng/khu dân cư tại Hà Nội Việt Nam” – TS. Nguyễn Trung Hải (Đại học Lao động – Xã hội), “Mô hình Nhà nước phúc lợi xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay” – PGS.TS Nguyễn Chí Dũng (Viện Xã hội học, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)… Đồng thời đề xuất các chính sách xã hội và phúc lợi xã hội hướng đến mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội: “Bảo đảm quyền an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người” – PGS.TS Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), “Bảo hiểm xã hội cho người dân nông thôn” – PGS.TS Hoàng Bá Thịnh (Trường ĐHKHXH&NV)…

Những ý kiến thảo luận khác tại hội thảo cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế góp phần phát triển, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo lần này cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lí khoa học đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, Bắc Âu, Đông Nam Á cùng nhau thiết lập một mạng lưới quốc tế nghiên cứu về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.