Công đoàn Trường với việc xây dựng nếp sống văn hoá trong cán bộ, viên chức

Ngày 02 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc một cách chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần vào công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà. Việc thực hiện triệt để văn hoá công sở còn đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Quán triệt quan điểm này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động và đưa ra những giải pháp chỉ đạo tích cực Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hoá của công nhân viên chức, lao động được cải thiện tốt hơn, tạo môi trường lành mạnh, từng bước góp phần nâng cao đời sống văn hoá ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Là một công đoàn cơ sở có bề dày truyền thống, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) luôn chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, viên chức về ý thức, tầm quan trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến cho cán bộ, viên chức hiểu rõ nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động cũng như người quản lí sử dụng lao động trong việc xây dựng đời sống văn hoá, với những việc làm cụ thể, thiết thực.

– Ban chấp hành Công đoàn Trường đã chủ động tham gia cùng Ban Giám hiệu xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành; đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao; xây dựng bộ máy quản lí và viên chức tham gia các hoạt động văn hoá cộng đồng; đảm bảo các điều kiện về vật chất và tinh thần, chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn và cán bộ viên chức tham gia hoạt động văn hoá thể thao.

– Xây dựng môi trường văn hoá đại học lành mạnh như: nếp sống văn minh, kỉ cương, kỉ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí chuyên nghiệp, cán bộ giảng dạy có trình độ, năng lực cao; giữ vững và phát huy thương hiệu Nhà trường; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hoà và ổn định; tạo môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh.

Trong nhiệm kì 2009 – 2012, Công đoàn Trường đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và xây dựng bản Dự thảo về “Quy chế văn hoá đại học” thông các buổi toạ đàm, góp ý trao đổi kinh nghiệm không chỉ trong nội bộ Công đoàn Trường mà còn mở rộng trong cụm công đoàn 5 Trường Đại học (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng và Đại học KHXH&NV). Qua đó, cán bộ và đoàn viên công đoàn đã nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng môi trường dạy và học lành mạnh, mang đậm chất nhân văn.

– Xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao: thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng; phát triển các câu lạc bộ sở thích trong cán bộ, viên chức (các câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, bóng bàn…); thu hút cán bộ, viên chức tham gia những hoạt động văn hoá chung như vấn đề bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, văn hoá, văn nghệ … thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

– Cải thiện đời sống vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức tham gia xây dựng đời sống văn hoá: Đảm bảo tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, viên chức ngày càng cao hơn, tương xứng với đóng góp của mỗi người; thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và an sinh xã hội; khai thác các nguồn lực để đầu tư phát triển nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, viên chức. Đặc biệt, Công đoàn Trường đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ, trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, viên chức (kể cả sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Hàng năm, Công đoàn Trường chủ động tổ chức đi chúc tết hoặc thăm hỏi các gia đình đoàn viên công đoàn thuộc diện chính sách (gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì 2009 – 2012 nói chung và những kết quả đạt được trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong trường học nói riêng, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhăn văn đã và đang góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động mà Tổng Liên đoàn đã phát động, xứng đáng là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động Hạng Nhì.