Thông báo

Báo cáo tình trạng việc làm của sinh viên khoá QH-2004-X

Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên khoá QH-2004-X (K49) tốt nghiệp năm 2008 sau 01 năm ra trường. Cập nhật ngày 05/5/2010.

Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên khoá QH-2004-X (K49) tốt nghiệp năm 2008 sau 01 năm ra trường. Cập nhật ngày 05/5/2010.

STT Ngành đào tạo/ Khoa Số lượng mẫu điều tra qua điện thoại Có việc làm(%) Có việc đúng chuyên môn (%) Chưa có việc làm (%)
1 Tâm lí học 38 82,0 % 47,0 % 18,0 %
2 Thông tin thư viện 55 94,5 % 65,0 % 5,5 %
3 Ngôn ngữ học 48 100,0 % 76,6 % 0,0%
4 Đông phương học 20 100,0 % x 0,0 %
5 Văn học 16 93,7 % x 6,3 %
6 Du lịch học 16 100,0 % x 0,0 %
7 KHQL 88 93,2% x 6,8 %
8 KHQL CLC 20 90,01% x 9,09%
9 Ngôn ngữ học CLC 21 100,0% 0.0%
10 Quốc tế học 57 82,0% 25,0% 18,0%
11 Lịch sử 51 94,0% x 6,0%
12 Triết học 49 95,1% x 4,9%
13 Xã hội học 37 93,6% x 6,4%
14 LTH&QTVP 62 98,4% x 1,6%

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 26/01/2010 06:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động