Giới thiệu chung

Danh mục nhiệm vụ KHCN nhóm A-B cấp ĐHQGHN 2013

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh mục nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN đã được Ban Giám đốc phê duyệt đưa vào kế hoạch tuyển chọn năm 2013. Tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm dự kiến trong danh mục này là những căn cứ để các nhà khoa học chuẩn bị bản thuyết minh đề cương đăng kí thực hiện năm 2013. Thuyết minh đề cương đăng kí viết theo Mẫu 03/KHCN, bao gồm lí lịch khoa học của chủ trì, các cá nhân tham gia thực hiện và đóng thành quyền và gửi về Ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN trước 16h00 ngày 02/4/2013. Tải về các văn bản liên quan:

Tác giả: admin ; xuất bản: 22/03/2013 08:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động