Mới xuất bản

Giới thiệu sách: "Văn hóa du lịch"

Văn hóa du lịch là một lĩnh vực quan trọng của khoa học du lịch, là tri thức không thể thiếu đối với những người học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực du lịch. Công trình “Văn hóa du lịch” do PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng biên khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, năm 2017, 600 trang.

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và sâu rộng về văn hóa du lịch ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những tri thức cơ bản về văn hóa, các loại hình văn hóa, các khía cạnh khác nhau của văn hóa du lịch, các lĩnh vực khác nhau của du lịch văn hóa, những di sản, di tích, công trình đương đại, cảnh quan văn hóa có vai trò quan trọng trong du lịch, những đặc điểm của văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch, cũng như những vấn đề liên quan đến bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch, vấn đề phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế... Những vấn đề cơ bản nhất của du lịch đã được đề cập tới trong cuốn sách này từ góc nhìn văn hóa.

Sách tập trung đi sâu phân tích những thực thể văn hóa được sử dụng trong du lịch, bao gồm các loại tài nguyên văn hóa được con người khai thác, sử dụng để tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách, cùng với sự tham gia của môi trường văn hóa trong sự tương tác với môi trường tự nhiên. Đó là các tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể, là các điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội, là cơ sở vật chất kỹ thuật, các yếu tố an ninh, quốc phòng… làm nên những nguồn lực cho phát triển du lịch. Những thực thể văn hóa đó tồn tại khách quan, bên ngoài du lịch, không do du lịch tạo ra, được khai thác, sử dụng trong du lịch.

Đồng thời, sách cũng cung cấp tri thức cần thiết về những thực thể văn hóa được tạo ra trong du lịch, như văn hóa tổ chức, quản lý, kinh doanh du lịch, những mô hình, kiểu thức, phong cách văn hóa quản lý và kinh doanh, văn hóa người quản lý, văn hóa quản lý nhà nước – doanh nghiệp – cá nhân trong du lịch, phẩm chất và năng lực nhà quản lý, lãnh đạo trong doanh nghiệp du lịch, những đặc điểm của văn hóa doanh nhân - doanh nghiệp du lịch, văn hóa thương trường, văn hóa tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch, gắn với những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước… Đây là những thực thể văn hóa được tạo sinh từ môi trường du lịch, do du lịch quyết định, thể hiện đặc điểm, tính chất, trình độ của một nền du lịch.

Ở đâu có con người, ở đó có văn hóa. Ở đâu có du lịch, ở đó có văn hóa du lịch. Văn hóa du lịch là một phổ rộng lớn bao quát toàn bộ đời sống du lịch, chi phối các hoạt động tổ chức, quản lý và kinh doanh du lịch. Không có văn hóa du lịch thì không thể phát triển du lịch. Sách“Văn hóa du lịch” là tài liệu hữu ích đối với những người học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực du lịch. Cuốn sách không chỉ cung cấp tri thức nhiều mặt về văn hóa du lịch, mà còn chú trọng trang bị quan điểm và phương pháp tiếp cận đa chiều đối tượng nghiên cứu, giúp người đọc có thể tự mình tìm hiểu một cách khách quan, khoa học đối với văn hóa du lịch nói riêng, với khoa học du lịch nói chung. 

TAGS:
Tác giả: USSH ; xuất bản: 10/04/2017 04:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động