Chương trình đào tạo

Khái quát về các chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học:

  • Đào tạo cử nhân hệ chuẩn: 18 ngành
  • Đào tạo cử nhân hệ chất lượng cao: 04 ngành
  • Đào tạo cử nhân đạt trình độ quốc tế: 01 ngành
Chương trình đào tạo sau đại học:
  • Đào tạo thạc sĩ: 26 chuyên ngành
  • Đào tạo tiến sĩ: 28 chuyên ngành

TAGS:
Tác giả: no1knows ; xuất bản: 25/03/2008 07:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động