Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Cải cách mở cửa ở Vân Nam (Trung Quốc) và quan hệ hợp tác việt Nam - Vân Nam"

1. Họ và tên học viên: Đặng Ngọc Trâm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12 tháng 09 năm 1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2005

6. Tên đề tài luận văn: Cải cách mở cửa ở Vân Nam (Trung Quốc) và quan hệ hợp tác việt Nam - Vân Nam.

7. Chuyên ngành: Châu Á học.

8. Mã số: 60. 31. 50

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của từng đối tượng bao gồm:

Đối với tỉnh Vân Nam: nghiên cứu tình hình cải cách mở cửa của tỉnh Vân Nam.

Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam: nghiên cứu quan hệ hợp tác kể từ khi hai nước Việt Nam – Trung Quốc bình thường hoá quan hệ (năm 1991) tới nay.

- Nội dung của luận văn được trình bày trong hai chương:

Chương 1: Cải cách mở cửa ở Vân Nam (Trung Quốc) gồm hai nội dung lớn. Một là tập trung nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và xã hội của Vân Nam, trên cơ sở đó phân tích những ưu thế của tỉnh này trong việc phát triển kinh tế xã hội và thể hiện các vai trò đối nội - đối ngoại. Hai là tập trung nghiên cứu tình hình Vân Nam kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa cho tới nay đồng thời phân tích kế hoạch và triển vọng phát triển trong thời gian tới của tỉnh này.

Chương 2: Quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam gồm ba nội dung lớn. Một là nghiên cứu khái quát về quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ cho tới nay với tư cách là tiền đề, bối cảnh cho đối tượng nghiên cứu chính là quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam. Hai là nghiên cứu những thành tựu chủ yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam kể từ 1991 đến nay, bao trùm các lĩnh vực đối ngoại – an ninh, kinh tế (thương mại, đầu tư, hợp tác kĩ thuật, du lịch) và văn hoá – giáo dục. Ba là phân tích những vấn đề tồn tại trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam và triển vọng phát triển của quan hệ hợp tác này trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của luận văn này sẽ là một nghiên cứu tổng quát và cụ thể về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam, một nghiên cứu tổng hợp và cập nhật về quan hệ hợp tác Việt Nam – Vân Nam kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ cho tới năm 2008. Những thông tin, số liệu, phân tích và dự báo triển vọng của luận văn có giá trị tham khảo cho việc hoạch định các chính sách đối ngoại và cho các nghiên cứu có liên quan.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động