Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam và những kết quả đạt được từ năm 1998 đến nay"

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Khánh Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14 tháng 09 năm 1983
4. Nơi sinh: Huế
5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2005
6. Tên đề tài luận văn: Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam và những kết quả đạt được từ năm 1998 đến nay
7. Chuyên ngành: Châu Á học.
8. Mã số: 60. 31. 50
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
- Phạm vi nghiên cứu đề tài:
Đối với chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay: nghiên cứu nội dung chính sách trên các lĩnh vực chủ yếu ( chính trị - ngoại giao; kinh tế - thương mại; an ninh quốc phòng; văn hoá - giáo dục).
Đối với kết quả thực hiện chính sách: nghiên cứu những kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách từ năm 1998 đến nay và triển vọng của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
- Nội dung chính của luận văn:
Chương 1: Chính sách của Nhật Bản đối với khu vực trước năm 1998.Chương này bao gồm hai nội dung lớn: một là, tập trung phân tích bối cảnh trong nước và khu vực tác động đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Hai là, tập trung nghiên cứu nội dung chính sách của Nhật Bản đối với khu vực trước năm 1998.
Chương 2: Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Chương này bao gồm ba nội dung lớn. Một là, phân tích nhân tố Nhật Bản, nhân tố Việt Nam và nhân tố khu vực tác động đến sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Hai là, phân tích các học thuyết ngoại giao là cơ sở của việc điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Ba là, nghiên cứu nội dung chính sách trên nhiều lĩnh vực chủ yếu.
Chương 3: Các kết quả thực hiện chính sách và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Chương này gồm hai nội dung lớn. Một là, phân tích, đánh giá các kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Hai là, dự báo triển vọng của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động