Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh từ sau chiến tranh Lạnh đến nay"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Khánh Vân

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1983

4. Nơi sinh: Hải Phòng

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh từ sau chiến tranh Lạnh đến nay.

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

9. Mã số: 60 31 40

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn

11. Tóm tắt các kết quả luận văn:

Luận văn đưa ra tầm quan trọng của của các nước Mĩ Latinh đối với Mĩ, điều này chính là cơ sở cho chính sách Mĩ Latinh của Mĩ; đồng thời khái quát chính sách của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh giai đoạn trước chiến tranh Lạnh.

Luận văn đã đưa ra được những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh trên các bình diện chính trị- ngoại giao, kinh tế, an ninh – quân sự và một số vấn đề khác kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh

Trên cơ sở những chính sách cụ thể này, luận văn đã phân tích những vấn đề tác động tiêu cực đến chính sách của Mĩ, và dự báo về triển vọng của chính sách Mĩ Latinh của Mĩ.

12. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:

“Các căn cứ quân sự của Mĩ ở nước ngoài”, Tạp chí châu Mĩ ngày nay, số 9/2008.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động