Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI"

THÔNG TIN LUẬN VĂN

1. Họ và tên học viên: Trần Bách Hiếu

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16 tháng 8 năm 1985

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 2552/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

9. Mã số: 60.31. 40

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Minh

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tìm hiểu khái niệm “cục diện chính trị khu vực Đông Á” những năm đầu thế kỷ XXI.

- Phân tích những nhân tố tác động đến sự thay đổi cục diện chính trị khu vực Đông Á trước hết và chủ yếu là vai trò, vị trí của các nước lớn trong khu vực như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, cũng như ảnh hưởng của Mỹ và quan hệ giữa các nước đó.

- Phân tích vai trò của các tổ chức khu vực và các diễn đàn đa phương như ASEAN, ARF, APEC, các tổ chức phi chính phủ và các công ty xuyên quốc gia trong cục diện chính trị Đông Á.

- Đánh giá tác động của cục diện chính trị Đông Á đối với Việt Nam.

Luận văn góp phần luận giải và làm sáng tỏ thêm cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI và những tác động đối với Việt Nam. Qua đó, có thể thấy được sự thay đổi của trật tự thế giới, tương quan lực lượng trên bàn cờ chính trị khu vực Đông Á - nơi nước ta là một thành viên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, chính trị học, lịch sử… và cho những người quan tâm đến các vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Á và thế giới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Cục diện chính trị Đông Á những năm cuối thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI

- Quan hệ chính trị quốc tế đương đại

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 10/03/2009 07:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động