Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Đặc điểm tự đánh giá tính tích cực học tập của học sinh học nghề trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Việt Bắc, Thái Nguyên"

1.Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan

2.Giới tính: Nữ

3.Ngày sinh: 27/02/1982

4.Nơi sinh: Thái Nguyên

5.Được công nhận là học viên khoá: 2004 – 2007 theo quyết định số 2204/2004/QĐ - XHNV - ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

 Thay đổi tên đề tài từ “Tự đánh giá của học sinh các trường trung học dạy nghề ở Thái nguyên” thành “Đặc điểm tự đánh giá tính tích cực học tập của học sinh học nghề trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Việt Bắc, Thái nguyên”.

7.Tên đề tài: Đặc điểm tự đánh giá tính tích cực học tập của học sinh học nghề trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Việt Bắc, Thái Nguyên.

8.Chuyên ngành: Tâm lí học chuyên ngành

9.Mã số:  60. 31. 80

10.Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Lê Khanh

11.Tóm tắt kết quả:

Đề tài được thực hiện tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghiệp Việt Bắc, Thái nguyên.

Các số liệu thu được từ điều tra thực tiễn được xử lí bằng các phần mềm tin học như SPSS, Excel.

Qua quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

+ Về mặt lí luận: Tự đánh giá phù hợp quyết định trực tiếp vai trò của tự đánh giá trong hoạt động tự điều chỉnh, tự giáo dục của cá nhân.Tự đánh giá phù hợp tính tích cực học tập là một yếu tố bên trong điều khiển tính tích cực học tập của người học, vừa thúc đẩy sự thành công trong học tập vừa thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

+ Về mặt thực tiễn: Học sinh học nghề đã có khả năng đánh giá phù hợp về tính tích cực học tập của mình nhưng mức độ phù hợp chưa cao, phần lớn khách thể được nghiên cứu có xu hướng tự đánh giá cao. Học sinh có kết quả học tập càng cao càng có khả năng tự đánh giá về tính tích cực phù hợp hơn.


12.Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở tâm lí học cho công tác giáo dục tự đánh giá của học sinh trong các trường nghề.

13.Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu tự đánh giá tính tích cực học tập trong các trường dạy nghề khác với số lượng khách thể nhiều hơn.

14.Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: không có.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động