Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của C. Mác"

1. Họ và tên học viên: TRẦN MINH  HIẾU

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/01/1983

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 2084/2085/QĐ-XHNV-KH&SĐT, ngày 6 tháng 9 năm 2005

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: Điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của C. Mác

8. Chuyên ngành: Triết học

9. Mã số: 60 22 80

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thuý Vân

11. Tóm tắt các kết luận của luận văn:

Lí luận “Điểm khởi đầu nghiên cứu” là một trong những vấn đề quan trọng trong hệ thống Lôgic học biện chứng. Trên bình diện lí luận, vấn đề này đã được trình bày ở mức độ ít nhiều khái quát. Song một cách cụ thể, chi tiết, đặc biệt là những minh hoạ cho lí luận thì vẫn chưa được quan tâm nhiều. Do đó, việc vận dụng lí luận này vào hoạt động thực tiễn – nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội gặp nhiều khó khăn. Với đề tài “Điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của C. Mác”, luận văn đã thực hiện việc khảo sát một cách chi tiết phương pháp trình bày điểm khởi đầu nghiên cứu trong “Tư bản” của Mác. Tiến trình mô tả đối tượng theo phương pháp từ trừu tượng đến cụ thể đã mang lại hai điều: thứ nhất, làm rõ nét về chân dung một khởi đầu nghiên cứu – sự khẳng định không nằm ở điểm đầu, mà trong quá trình và ở điểm cuối; thứ hai, cho phép rút ra những nét cơ bản, đầy đủ, và hoàn chỉnh hơn về lí luận về vấn đề “điểm khởi đầu nghiên cứu”.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ việc làm rõ một vấn đề lí luận trong hệ thống lôgic biện chứng, luận văn cho phép mở ra khả năng ứng dụng trong thực tiễn nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội, đặc biệt trong việc xác định điểm khởi đầu thực sự cho nghiên cứu.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Việc nghiên cứu điểm khởi đầu cho phép mở ra hai hướng nghiên cứu tiếp: thứ nhất, có thể tiếp tục đào sâu hơn về mặt lí luận của hệ thống lôgic biện chứng trước những thực tiễn mới, thứ hai có thể vận dụng lí luận điểm khởi đầu nghiên cứu cho một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể: các vấn đề xã hội, văn hoá, con người…

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động