Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Điều chỉnh và hoàn thiện chính sách thương mại dịch vụ của Việt Nam trong tiến trình gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO)"

1. Họ và tên học viên: Lê Văn Sang

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/05/1980 

4. Nơi sinh: Mê Linh - Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định của anh số: 1845/2005/QĐ - XHNV - KH&SĐH ngày 26/07/2005

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Điều chỉnh và hoàn thiện chính sách thương mại dịch vụ của Việt Nam trong tiến trình gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế 

9. Mã số: 60. 31. 40

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

11. Tóm tắt các kết quả luận văn: Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn thiết thực trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đang trong quá trình đổi mới, hoàn thiện chính sách hội nhập kinh tế quốc tế; phân tích mối quan hệ giữa yêu cầu của WTO về thương mại dịch vụ với việc điều chỉnh chính sách trong nước, làm rõ thực trạng chính sách thương mại dịch vụ nói chung và chính sách thương mại dịch vụ của Việt Nam, luận cứ sự cần thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn chỉnh chính sách này trong tiến trình hội nhập.

Luận văn đã khái quát và trình bày sáng tỏ những vấn đề cơ bản của tự do hoá thương mại dịch vụ trong khuôn khổ WTO; làm sáng tỏ những thiếu hụt trong hệ thống luật pháp Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về hệ thống pháp luật của Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực thương mạidịch vụ, đồng thời có thể góp phần cung cấp cứ liệu cho việc hoàn thiện chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Làm rõ việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về thương mại dịch vụ; mặt khác đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ của Việt Nam trong những năm tiếp theo. 

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động