Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hịên nay"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/8/1980                                 

4. Nơi sinh: Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số 2509/QĐ-XHNV-ĐT ngày 8 tháng 12 năm 2004 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng). Đã làm thủ tục kéo dài thời gian học tập và được Ban giám hiệu nhà trường đồng ý theo Quyết định số 525/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học KH Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận văn: “Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hịên nay

8. Chuyên ngành:  Xã hội học

9. Mã số: 60 31 30

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Quyết.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn.

Về lí luận:

Đề tài góp phần cung cấp những luận cứ khoa học đáng tin cậy cho các nhà quản lí và lập kế hoạch phát triển các dịch vụ nói chung trong đó có loại hình dịch vụ chăm sóc học tập thời gian tới. Đặc biệt, đề tài đã làm rõ hơn lí thuyết nhu cầu cũng như quá trình hình thành nhu cầu của các gia đình trong giai đoạn mới.

 Đề tài góp phần làm sáng tỏ tác động và hiệu quả kinh tế xã hội do các chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng nói chung và của Thủ đô nói riêng mang lại. Phân tích thực trạng hoạt động các loại hình dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của gia đình Hà Nội hiện nay.

Về mặt thực tiễn

Đề tài đã hệ thống hoá được các loại hình dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hiện nay. Đã đưa ra những cảnh báo về những khó khăn trong việc quản lí các loại hình dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái, cũng như chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Đề tài đã mô tả và phân tích thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái trong giai đoạn hiện nay của các gia đình Hà Nội. Đề tài đã phát hiện ra rằng, mặc dù hiện nay các loại hình dịch vụ giáo dục phát triển mạnh, nhưng gia đình vẫn có nhu cầu lựa chọn dịch vụ chăm sóc giáo dục cho con cái từ các cơ sở công lập cao hơn dân lập, tư thục và bán công.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã đưa ra một cảnh báo đối với các có sở cung cấp dịch vụ rằng, các gia đình có nhu cầu lựa chọn các loại hình chăm sóc giáo dục nhằm giảm thiểu thời gian cao hơn là các dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả học tập của con cái. Do đó, các cơ sở phải cẩn đối để đầu tư, định hướng phát triển cho phù hợp trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có).

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

- Đánh giá tác động của các dịch vụ xã hội cơ bản tác động đến chất lượng dân số Hà Nội trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá.

- Xu hướng tồn tại và phát triển các dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái khi Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình xã hội hoá giáo dục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có).

- Một số dịch vụ với việc giảm nhẹ lao động trong công việc gia đình của phụ nữ nông thôn vùng đồng bằng bắc bộ (Vũ Thị Thảo, 1988).

- Chăm sóc và khai những mặ tích cực của người già trong giáo dục gia đình (Gia đình Việt Nam, các trách nhiệm, các nguồn lực trong đổi mới đất nước, 1995).

- Gia đình nông thôn và vấn đề chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (Trịnh Hoà Bình, Hà Nội, 1998).

- Chất lượng dịch vụ - kế hoạch hoá gia đình và sử dụng các biện pháp tránh thai (Hà Nội, 2000).

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động