Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Quá trình đổi mới tư duy lí luận của Đảng ta về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay"

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐÀO

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/10/1982

4. Nơi sinh:  Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năn 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quá trình đổi mới tư duy lí luận của Đảng ta về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Triết học

9. Mã số: 60.22.80

10. Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thuý Vân

11. Tóm tắt các kết luận của luận văn:

Vấn đề đổi mới tư duy lí luận nói chung và đổi mới tư duy lí luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta nói riêng luôn được triết học đặt ra và nghiên cứu. Trong bối cảnh xưa và nay đã có nhiều sự đổi khác, thực tiễn đòi hỏi lí luận không chỉ đóng vai trò khái quát và tổng kết thực tiễn mà còn phải đi trước dẫn đường, chỉ đạo và định hướng phát triển cho thực tiễn.

Vì vậy vấn đề đổi mới tư duy lí luận rất quan trọng ở nhiều khía cạnh và lĩnh vực. Trên cơ sở phân tích và khái quát quá trình đổi mới tư duy lí luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội để thấy được tầm quan trọng của dổi mới tư duy lí luận đối với nhận thức và góp phần hoàn thiện quá trình thực tiễn. Nêu ra những hạn chế của tư duy lí luận, nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trước thời kì đổi mới, luận văn cố gắng làm rõ quá trình đổi mới tư duy lí luận và ý nghĩa của việc đổi mới tư duy lí luận của Đảng ta trong việc nhận thức đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn đặt ra những giá trị mang nhiều ý nghĩa của việc đổi mới tư duy lí luận, giúp chúng ta nhận thức đúng vai trò lí luận trong việc chỉ đạo thực tiễn hành động, nó là cơ sở cho thực tiễn đi đúng hướng, đúng đường trong theo logic của sự phát triển. Và giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong bối cảnh bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế việc đổi mới tư duy lí luận có một ý nghĩa thực sự cấp thiết trên mọi lĩnh vực. Vì thế vấn đề nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội luôn là vấn đề được đặt ra, và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa  để làm sáng tỏ và cụ thể hơn nữa, định hướng cho sự phát triển của thực tiễn. Do đó, luận văn cũng mang tính mở cao nhằm hướng tới nghiên cứu sâu hơn vấn đề này.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động