Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy vai trò nông dân ở nước ta hiện nay"

1. Họ và tên học viên: Tô Mạnh Cường

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/12/1979

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số 1845/2005/QĐ/ XHNV-KH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy vai trò nông dân ở nước ta hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

9. Mã số: 60.22.85

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Phượng

11. Tóm tắt các kết luận của luận văn:

Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và những biện pháp nhằm phát huy vai trò đó là một nội dung quan trọng trong toàn bộ di sản lí luận mà Người để lại.

Việt Nam là một nước nông nghiệp đang trong quá trình phát triển. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện nay, giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo sự ổn định chính trị của đất nước. Việc phát huy vai trò của nông dân nước ta hiện nay là một yêu cầu khách quan, cấp bách. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu bước đầu cũng như hạn chế trong việc phát huy vai trò của nông dân, tác giả đề xuất một số phương hướng và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò đó theo quan điểm của V.I.Lênin.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan đến giai cấp nông dân, đồng thời có thể giúp hoạch định chính sách đối với giai cấp nông dân nước ta hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quan điểm Lênin về vai trò của nông dân là một phần quan trọng trong di sản tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong bối cảnh đất nước hiện nay, vấn đề tam nông giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thì việc tiếp tục nghiên cứu quan điểm của các nhà kinh điển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cả về lí luận và thực tiễn. Do đó, luận văn cũng mở ra hướng tiếp tục nghiên cứu quan điểm của các nhà kinh điển khác trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó, vận dụng vào thực tiễn cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động