Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Quan hệ mậu dịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ 1991 đến nay"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Kiều Trang

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12 tháng 05 năm 1979

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2005.

6. Tên đề tài luận văn: Quan hệ mậu dịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ 1991 đến nay

8. Chuyên ngành: Châu Á học.

9. Mã số: 60. 31. 50

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trọng Hậu

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với giới hạn nghiên cứu đề tài là Quan hệ mậu dịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ năm 1991 đến nay, luận văn được bố cục làm 3 chương. Trong chương đầu, luận văn đã giới thiệu khái quát về đặc điểm kinh tế xã hội của các tỉnh biên giới Việt - Trung gồm 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam và 2 tỉnh biên giới phía Nam Trung Quốc, nêu tổng quan về tình hình buôn bán qua biên giới Việt - Trung từ năm 1950 đến trước khi hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1991. Trước khi đi sâu phân tích vào nội dung chính, trong chương II luận văn phân tích một số tiền đề khách quan và chủ quan cho việc bình thường hoá quan hệ hai nước, nêu bật ý nghĩa của việc bình thường hoá quan hệ đối với hoạt động biên mậu hai nước. Dựa vào đặc điểm phát triển của quan hệ biên mậu hai nước, luận văn chia mốc thời gian làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 1991 đến năm 2000, giai đoạn hai từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó tập trung phân tích hoạt động biên mậu của 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong từng giai đoạn. Từ đó rút ra những kết quả đã đạt cũng như những tồn tại và yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động biên mậu hai nước. Chương III, trên cơ sở những kết luận của chương II,  luận văn đưa ra một số định hướng phát triển quan hệ biên mậu Việt Nam - Trung Quốc, nêu ra các giải pháp cùng một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ biên mậu hai nước trong tương lai.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động