Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/5/1982

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/2005/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2005

6. Tên đề tài luận văn:

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

7. Chuyên ngành: Triết học

8. Mã số: 60 22 80

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Cảnh Nhạc

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ về lí luận và thực tiễn sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đưa ra kết quả, hạn chế và những giải pháp nhằm góp phần xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, tính khoa học của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên cứu chuyên đề về đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong việc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khi Việt Nam hội nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động