Đề tài dự án nghiên cứu

Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq

Thông tin luận văn "Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq" của HVCH Đỗ Thị Hoà, chuyên ngành Văn học nước ngoài.

Thông tin luận văn "Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq" của HVCH Đỗ Thị Hoà, chuyên ngành Văn học nước ngoài. 1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Hoà 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 12/10/1986 4. Nơi sinh: Quảng Ninh 5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Có 7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq. 8. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài. Mã số: 60.22.30 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Lộc Phương Thuỷ 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thông qua việc tiếp cận ba phương diện lớn: nhân vật, giọng điệu – người kể chuyện, không gian – thời gian với những đặc điểm đặc trưng hết sức riêng biệt, luận văn đã chỉ ra được những nét độc đáo về nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Hạt cơ bản của Michel Houellebecq. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Sử dụng làm tư liệu nghiên cứu và giảng dạy trong trường đại học. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của Michel Houellebecq. 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Đỗ Thị Hoà 2. Sex: Female 3. Date of birth: 12/10/1986 4. Place of birth: Quảng Ninh 5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 10/24/2008 6. Changes in academic process: Yes 7. Official thesis title: Narrative art in Michel Houellebecq’s Atomised. 8. Major: Foreign Literature 9. Code: 60.22.30 10. Supervisors: Prof. PhD. Lộc Phương Thuỷ 11. Summary of the findings of the thesis: By approaching three means: character, narrative tone – the storyteller, space – time and distinct characteristics, this dessertation points out the unique features in narrative art in the novel Atomised of Michel Houellebecq. 12. Practical applicability, if any: Using as material for research and teaching in universities. 13. Further research directions, if any: Narrative art in Michel Houellebecq’s novels. 14. Thesis-related publications: Not yet

Tác giả: admin ; xuất bản: 15/11/2011 10:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động