Mới xuất bản

Ra mắt chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý

Ngày 12-11-2014, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 4235/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Ngày 3-12-2014, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV có Công văn số 2845/QĐ-XHNV-TC cho Viện Chính sách và Quản lý tổ chức và triển khai hoạt động của Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý. Như vậy, cho đến nay, chuyên san là ấn phẩm đầu tiên xuất bản theo quý chuyên về nghiên cứu chính sách, quản lý ở Việt Nam và là ấn phẩm khoa học nhiều kỳ thứ hai của Nhà trường.

Trước xu thế khu vực, toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ hiện nay, sự phát triển của mỗi quốc gia không thể chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý… mà còn phải xuất phát từ các chủ trương, chính sách đúng và những định hướng phát triển mang tính chiến lược. Sự phát triển của mỗi nước còn phụ thuộc vào tầm nhìn, tư duy, năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo, quản lý của đất nước đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia giỏi cũng như trình độ của nền khoa học và công nghệ, v.v…

Trong lịch sử nhân loại, hoạt động quản lý từng được hình thành sớm. Cùng với sự phát triển của các tổ chức xã hội, nhà nước… yêu cầu về tổ chức, quản lý cũng được đặt ra như một vấn đề thiết yếu. Trải qua thời gian, hoạt động quản lý đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học mà tiêu biểu và trực tiếp nhất là các ngành Khoa học quản lý, Khoa học chính sách.

Quản lý và chính sách có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ. Chính sách có thể được coi là công cụ để thực thi hoạt động quản lý hay nói cách khác chính sách là phương tiện hữu hiệu của quản lý. Mặt khác, nhà quản lý thực hiện mục tiêu của mình bằng các chính sách và thông qua việc hoạch định, ban hành chính sách để đạt được kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Trần Minh

Hiện nay, khi khoa học đã trở thành một thiết chế, chuẩn mực xã hội thì mọi quyết định, đặc biệt là các quyết định chính sách càng phải dựa trên những luận cứ khoa học khách quan, chính xác. Yêu cầu đặt ra là, việc hoạch định, ban hành chính sách phải gắn với thực tiễn đồng thời phải tạo dựng được niềm tin, có vai trò định hướng, phá bỏ rào cản, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.

Trong những năm qua, các nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm công tác liên quan đến việc hoạch định, ban hành, phân tích và đánh giá chính sách đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách và quản lý. Tuy nhiên, việc có được một tạp chí khoa học để công bố các kết quả nghiên cứu mới đồng thời là diễn đàn khoa học để chia sẻ tri thức, kinh nghiệm… giữa các nhà quản lý, những người nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách, quản lý là điều mong mỏi của đông đảo giới chuyên môn.

Trước yêu cầu dó, ngày 12-11-2014, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 4235/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Ngày 3-12-2014, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV có Công văn số 2845/QĐ-XHNV-TC cho Viện Chính sách và Quản lý tổ chức và triển khai hoạt động của Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý. Như vậy, cho đến nay, chuyên san là ấn phẩm đầu tiên xuất bản theo quý chuyên về nghiên cứu chính sách, quản lý ở Việt Nam và là ấn phẩm khoa học nhiều kỳ thứ hai của Nhà trường.

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý là cơ quan ngôn luận của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường ĐHKHXH&NV và của chung giới chuyên môn, nghiên cứu. Chuyên san sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học trong nước, quốc tế, các nhà lãnh đạo, quản lý công bố những thành tựu nghiên cứu mới nhất; cùng nhau trao đổi quan điểm, thông tin, những vấn đề khoa học đã và đang đặt ra trong lĩnh vực tổ chức, quản lý. Đồng thời, các hoạt động khoa học của chuyên san cũng hướng đến mục tiêu gắn đào tạo với nghiên cứu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao tri thức, công nghệ; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu ứng dụng, xây dựng chính sách đồng thời thiết thực phục vụ xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

THỂ LỆ GỬI BÀI TRÊN CHUYÊN SAN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

 1. Bài đăng trên Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tạp chí Khoa học phải chưa từng được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.
 2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn trên máy vi tính, cách dòng, sử dụng font chữ Times New Roman.
 3. Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và một tóm tắt dài không quá 200 từ; các bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
 4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: tên bài báo, tác giả, tên cơ quan của tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu (kể cả với bài viết bằng tiếng Anh).
 5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, năm xuất bản, trang đầu của bài báo. Ví dụ:

[1] C.E. Fee, C.J. Hadlock, Mannagement turnover across the corporate hierarchy, Journal of Accounting and Economics 37 (2004) 3.

+ Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ:

[2] A.J. Mayo, N. Nohria, In their time: the greatest business leaders of the twentieth century, Harvard Business School Press, Boston, 2005.

Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc bên cạnh.

 1. Xin gửi bản thảo đến địa chỉ email của Viện Chính sách và Quản lý (xem dưới đây). Viện không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.
 2. Thư từ, bài viết gửi về địa chỉ:

Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547

E-mail: chuyensancslq@gmail.com

Website: http://www.ipam.edu.vn

TAGS:
Tác giả: ussh ; xuất bản: 11/12/2015 04:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động