Khoa Văn học

TS. Phạm Văn Hưng

1. Họ và tên: Phạm Văn Hưng

2. Năm sinh: 1983

3. Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Nguyên quán: Hải Phòng

6. Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: 0986.344.899

- Email: asianphilology@gmail.com ; asianphilology@vnu.edu.vn

7. Học vị: Tiến sĩ Văn học (Chuyên ngành Văn học Việt Nam), 2016.

8. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Điện thoại: 04.3858.1165).

9. Quá trình đào tạo:

[1] Cử nhân Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

[2] Cử nhân Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

[3] Thạc sĩ Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

[4] Tiến sĩ Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.

10. Các khóa đào tạo khác:

[1] Chứng chỉ “Giáo dục học Đại học” (Khóa học Nghiệp vụ Sư phạm), Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

[2] Chứng chỉ “Lí luận và Phương pháp giảng dạy Đại học” (Khóa học Nghiệp vụ Sư phạm), Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

[3]Chứng chỉ “Trainning Methodology and Presentation Skills” (Khóa học Thiết kế môn học và Phương pháp giảng dạy - Workshop 1), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), 2012.

[4] Chứng chỉ “Presentation Practice and Feedback” (Khóa học Thiết kế môn học và Phương pháp giảng dạy - Workshop 2), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), 2012.

[5] Chứng chỉ “Curriculum Design and Evaluation/ Assessment” (Khóa học Thiết kế môn học và Phương pháp giảng dạy - Workshop 3), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), 2012.

[6] Chứng chỉ “Train the Trainer” (Khóa học Thiết kế môn học và Phương pháp giảng dạy - Workshop 4), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), 2013.

11. Trình độ Ngoại ngữ: Chứng chỉ “HSK (Level 4)”, Hanban/ Confucius Institute Headquarters, 2013.

12. Quá trình công tác:Từ 2006 đến nay: Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam Trung đại, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Sách chuyên khảo, giáo trình:

[1]Phạm Văn Hưng (2013), Lược khảo các vụ án văn chương ở Việt Nam thế kỉ X - XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Tái bản có chỉnh lí và bổ sung năm 2015.

[2]Phạm Văn Hưng (2016), Tự sự của Trinh tiết: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỉ X - XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

14. Các công trình khoa học đã công bố      

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS:

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 01

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 04

14.4. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học quốc tế: 01

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 08

[1] Pham Van Hung (2016), 《越中古代文字狱比较研究》,《汉字研究杂志》(韩国) (第14辑), 123页 - 136页。

[2] Phạm Văn Hưng (2015), “Nhân vật liệt nữ trong Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng: Điểm gặp gỡ của Văn chương với Đạo lí và Chính trị”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 31 (1), tr.40 - 51.

[3] Phạm Văn Hưng (2012), “Loại hình tác giả tài nữ Nhật Bản thời kì Heian (794 - 1185): Khảo sát trường hợp tập thơ Hyakunin Isshu”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (7), tr.73 - 84.

[4] Phạm Văn Hưng (2014),“Thúy Kiều của Nguyễn Du: Nẻo đến Vũ nương hay đường về Võ hậu?”, Kỉ yếu Hội thảo Nguyễn Du: Tiếp cận dưới góc độ văn hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.365 - 386.

 [5] Phạm Văn Hưng (2011), “Một số vấn đề lí luận xung quanh việc tìm hiểu ảnh hưởng của Khuất Nguyên trong sáng tác của Nguyễn Du”, Kỉ yếu Hội thảo Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.192 - 205.

[6] Phạm Văn Hưng (2009), “Hình tượng anh khóa trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải”,  Tạp chíNghiên cứu Văn học (6), tr.35 - 42.

[7] Phạm Văn Hưng (2011), “Công chúng văn học và quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.179 - 191.

[8] Phạm Văn Hưng (2011), “Trần Đình Hượu với việc phân kì và định danh, định tính văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 - 1930”, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Những lằn ranh văn học, NXB Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, tr.1000 - 1020.

[9] Phạm Văn Hưng (2012), “Phan Thúc Trực (1808 - 1852): Bước chuyển của văn học Việt Nam trung đại thế kỉ XVIII - nửa trước thế kỉ XIX sang nửa sau thế kỉ XIX”, Kỉ yếu Hội thảo Danh nhân văn hóa Đình nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực (1808 - 1852), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.421 - 438.

 [10] Phạm Văn Hưng (2012), “Lược sử nghiên cứu vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều”, Kỉ yếu Hội thảo Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới, NXB Văn học, Hà Nội, tr.177 - 184.

[11] Phạm Văn Hưng (2013), “Nhìn lại mối quan hệ tiếp nhận và đối thoại giữa "Chiêu hồn" và "Phản Chiêu hồn" từ hệ thống thơ chữ Hán của Nguyễn Du”, Kỉ yếu Hội thảo Tiếp nhận văn học nghệ thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.465 - 483.

[12] Phạm Văn Hưng (2013), “Mị Ê: Liệt nữ khai khoa bất đắc dĩ trong văn học Việt Nam trung đại”, Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt: Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.294 - 305.

 [13] Phạm Văn Hưng (2014), 《屈原对越南伟大诗人阮攸创作的影响》,《楚辞与东亚文化国际研讨会论文集》(中国),582页 - 588页。

 [14] Phạm Văn Hưng (2015), “Trần Đình Hượu với việc phân loại ba mẫu nhà nho trong văn học Việt Nam trung cận đại”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (5), tr.26-34.

15.  Bằng sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

16. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

[1] Đề tài cấp Cơ sở “Những đóng góp của Trần Đình Hượu trong việc nghiên cứu sự tồn tại của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam trung cận đại” (Mã số: CS.2010.18), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 - 2011, Đã nghiệm thu.

[2] Đề tài cấp Cơ sở “Nghi án và tranh luận văn chương ở Việt Nam thế kỉ XVIII - XIX nhìn từ sự vận động của văn học sử” (Mã số: CS.2011.12), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 - 2013, Đã nghiệm thu.

[3] Đề tài cấp Cơ sở “Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại” (Mã số: CS.2013.18), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 - 2014, Đã nghiệm thu.

[4] Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội “Lịch sử văn học Việt Nam thế kỉ X - XIX qua sử liệu chính thống thời trung đại” (Mã số: QG.16.39), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016- 2018, Đang thực hiện.

17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

[1] Đề tài cấp Nhà nước “Tư tưởng lí luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay” (Mã số: ĐTQG.2014 - G/03, Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện), (Thuộc Đề án “Lí luận văn nghệ ở Việt Nam - Thực tiễn và định hướng phát triển”, Hội đồng Lí luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương), 2014 - 2016, Đã nghiệm thu.

18. Giải thư­ởngvề KH&CN trong và ngoài nư­ớc:

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dành cho Học viên Cao học đạt thành tích cao trong học tập Khóa 2005 - 2008, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2009.

[2] Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănkhen thưởng Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành trước thời hạn đạt kết quả Tốt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011.

[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho Giải Nhất “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014.

[4] Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2014.

[5] Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

19. Quá trình tham gia đào tạo SĐH:

20. Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN:

TAGS:
Tác giả: USSH ; xuất bản: 01/10/2016 02:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động