Giới thiệu

Thành tích của Trường ĐHKHXH&NV trong 70 năm truyền thống - 20 năm xây dựng và phát triển: Công tác kiểm định chất lượng đào tạo

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là vấn đề mới triển khai trong vòng 10 năm nay ở Việt Nam . Nhiệm vụ quan trọng của cơ sở giáo dục đại học là quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục , tiến gần tới chuẩn chất lượng của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường, ngay từ năm 2006 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã quyết định thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo ( Quyết định số 1784/QĐ-XHNV-TC). Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo có chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý, đánh giá, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn Trường.

Trong những năm qua, trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Nhà trường giao phó . Trong các năm từ 2006 đến năm 2012, Trung tâm là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội (2006); Trường cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ và là một  trong hai mươi trường đầu tiên  tại Việt Nam được đánh giá và đạt kết quả tốt. Đặc biệt năm 2012, Trường đã được đánh giá chu kỳ 2 theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN với kết quả  60/61 tiêu chí đạt chuẩn. Năm 2015 Trung tâm đang tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cấp Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Trường đã được Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng Quốc gia

Nhằm nâng cao chất lượng về đào tạo cũng như giảng dạy, các chương trình đào tạo cử nhân của nhà trường đã được Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm định chất lượng như Ngôn ngữ học, Lịch sử, Du lịch, Quốc tế học, Lưu trữ và Quản trị và văn phòng, Đông phương học. Để tiếp cận tới chuẩn chất lượng trong khu vực, Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ học của nhà trường đã tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á ( AUN) và đạt mức 4,57/7. Trong năm 2015, chương trình đào tạo thứ hai tiếp tục được đánh giá theo chuẩn khu vực (AUN) là Chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao của nhà trường đang triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài gồm các ngành Văn học, Triết học và Khoa học quản lý.  Để có được kết quả đánh giá như vậy, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo đã làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho các Khoa viết báo cáo tự đánh giá và thực hiện tốt công tác đánh giá ngoài. Trong giai đoạn 2015 -2020, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch đánh giá tất cả các chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn của ĐHQG và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự quan tâm đến bảng xếp hạng quốc tế là cần thiết để xác định được vị trí của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như vị trí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn so với các trường đại học khác trên thế giới và châu Á. Hàng năm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo đã mời các học giả nước ngoài và các nhà tuyển dụng tham gia đánh giá theo bảng xếp hạng QS và lĩnh vực KHXH&NV luôn giữ vị trí hàng đầu ở Việt Nam và trong top 100 các trường đại học ở châu Á.

Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong trường tiến hành các hoạt động thu thập, khảo sát ý kiến của các bên liên quan gồm sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên về hiệu quả công tác đào tạo, chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ người học. Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng môn học cũng được Trung tâm đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên. Từ năm học 2007 - 2008 tới nay, hoạt động khảo sát đã được thực hiện với tất cả các môn học và quy mô khảo sát ngày càng được mở rộng: Năm học 2007 – 2008, khảo sát 4077 lượt sinh viên; năm học 2008 - 2009 khảo sát 6130 lượt sinh viên; năm học 2009 – 2010 khảo sát 18508 lượt sinh viên; năm học 2010 – 2011 khảo sát 16244 lượt sinh viên, năm học 2011 – 2012, khảo sát 23226 lượt sinh viên.

Để có căn cứ xây dựng và thực hiện các chính sách chất lượng, năm 2014, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo đã xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện đảm bảo chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học trong toàn Trường.

Đảm bảo chất lượng đào tạo là mối quan tâm hàng đầu của trường ĐHKHXH&NV,  vì tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo là quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo trong trường ĐHKHXH&NV tiếp cận tới chuẩn khu vực và thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo cần được phát triển theo đúng định hướng của Nhà trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và phù hợp với xu thế phát triển chung trong khu vực và trên thế giới. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các trường đại học trong nước và trên thế giới là rất cần thiết trong tiến trình xây dựng và phát triển công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường. 

TAGS:
Tác giả: ussh ; xuất bản: 09/10/2015 09:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động