Giới thiệu chung

Tổng kết hoạt động KHCN năm học 2012-2013

Thực hiện Công văn số 827/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/3/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ (KHCN) năm 2014, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổng kết hoạt động KHCN năm học 2012-2013 và đề xuất nhiệm vụ KHCN năm tài chính 2014 với các nội dung cụ thể sau.

Thực hiện Công văn số 827/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/3/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ (KHCN) năm 2014, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổng kết hoạt động KHCN năm học 2012-2013 và đề xuất nhiệm vụ KHCN năm tài chính 2014 với các nội dung cụ thể sau.

1. Tổng kết hoạt động KHCN năm học 2012-2013

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về KHCN 1.2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN - Đánh giá công tác công bố qua các chỉ số: số lượng công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí trong nước, quốc tế; số sách chuyên khảo. - Đánh giá kết quả tổ chức hội thảo, toạ đàm khoa học. - Đánh giá kết quả tham gia thực hiện các Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước, nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Nhà nước, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư, đề tài cấp ĐHQGHN, đề tài cấp cơ sở và các đề tài, dự án khác. - Đánh giá kết quả tham gia thực hiện chương trình, dự án hợp tác với bộ/ngành, doanh nghiệp, địa phương (nếu có). - Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế. - Đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ (nếu có). - Đánh giá kết quả thực hiện và quản lí các dự án tăng cường năng lực (nếu có). - Đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực KHCN, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. - Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên. - Các giải thưởng về KHCN. - Các kết quả nổi bật, những tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Đề xuất nhiệm vụ KHCN theo năm tài chính 2014

Các đơn vị đề xuất kế hoạch nhiệm vụ KHCN năm 2014 (phù hợp với kế hoạch năm học 2013-2014, 2014-2015) với các nội dung: - Đề xuất đề tài nhóm A, B cấp ĐHQGHN; đề xuất đề tài cấp cơ sở, Nhà trường sẽ ưu tiên những đề tài có định hướng khoa học phù hợp với định hướng KHCN của Trường đến năm 2020, phục vụ và góp phần nâng cao chất lượng của luận văn cao học và luận án tiến sĩ (có phiếu đăng kí đề tài kèm theo). - Đề xuất kế hoạch tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học khác của đơn vị (có đề án kèm theo). Nhà trường ưu tiên những hội thảo có sự tham gia tổ chức và đóng góp kinh phí của các đơn vị khác. (Tải về mẫu phiếu đăng kí đề tài, đề án tổ chức hội thảo/toạ đàm tại đây) - Đề xuất các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

3. Đề xuất các công trình đã công bố hoặc chưa công bố để xuất bản bằng tiếng Anh

Các đơn vị đề xuất các công trình khoa học để Nhà trường tuyển chọn xuất bản bằng tiếng Anh với định mức trung bình 01 bài báo/cán bộ (danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới), 01 chuyên khảo/đơn vị. Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai những nội dung trên, báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản qua Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học trước ngày 10/4/2013 (thứ tư) và gửi file về địa chỉ Email: thuloankh@gmail.com.

Tác giả: admin ; xuất bản: 03/04/2013 10:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động