Giới thiệu hoạt động đào tạo

Triển khai quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo giai đoạn 2014-2020

Hội nghị về triển khai quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo giai đoạn 2014-2020. Trường ĐHKHXH&NV diễn ra ngày 11/6, với sự tham gia của thủ trưởng các đơn vị. PGS.TS Nguyễn Văn Kim (Phó Hiệu trưởng) chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Trần Ngọc Liêu (Trưởng phòng Đào tạo) trình bày kế hoạch khai quy hoạch ngành, chuyên ngành của Nhà trường.

Theo đó, việc tiếp tục xây dựng và quy hoạch các ngành, chuyên ngành đào tạo được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới của Trường ĐHKHXH&NV. Nhà trường chủ trương vừa duy trì, củng cố và phát triển các ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản như là những lĩnh vực khoa học truyền thống, vừa tận dụng các nguồn lực hiện có, vừa đầu tư có lộ trình phù hợp các nguồn lực mới để phát triển các ngành, chuyên ngành kết hợp giữa lý thuyết và thực hành và các ngành mang tính thực hành cao. Là cơ sở đào tạo đa ngành, các chương trình đào tạo có tính liên thông liên kết rất cao giữa các ngành, bậc đào tạo – đây là lợi thế trong việc xây dựng, quy hoạch các ngành, chuyên ngành.

Việc quy hoạch các ngành, chuyên ngành được triển khai theo các nguyên tắc: xây dựng các ngành/chuyên ngành mới có nhu cầu xã hội cao; đảm bảo tính hệ thống và liên thông giữa chương trình đào tạo các bậc; ưu tiên xây dựng các ngành/chuyên ngành có tính liên ngành, độc đáo và phát huy thế mạnh của các đơn vị; phù hợp với quy hoạch tổng thể trong đào tạo, kế hoạch phát triển ngành/chuyên ngành và chiến lược phát triển của Nhà trường và ĐHQGHN; có vai trò thí điểm tiên phong cho hệ thống giáo dục Việt Nam; gắn với việc đầu tư, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng; phát huy được hiệu quả của hợp tác quốc tế trong xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu cho rằng cần có rà soát, đánh giá thực trạng các ngành, chuyên ngành đào tạo cùng các điều kiện đảm bảo chất lượng ở từng đơn vị. Trên cơ sở ấy, các đơn vị sẽ xây dựng đề án phát triển ngành, chuyên ngành dựa trên thế mạnh và chiến lược phát triển của mình, từ đó xây dựng nên kế hoạch chung của toàn trường. Ban chỉ đạo Đề án sẽ được thành lập với sự tham gia của đại diện các đơn vị và phòng ban chức năng có liên quan.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 17/06/2013 04:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động