Chu Lâm Anh

I. Thông tin chung  

  • Năm sinh: 1995.
  • Email: lamanh.chu95@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Bảo tàng Nhân học.
  • Học vị:                                              Năm nhận:
  • Quá trình đào tạo:
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Công tác giáo dục trong bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể, quản lý tài nguyên văn hóa.

II. Công trình khoa học

Sách

Chương sách

Bài báo

III. Đề tài KH&CN các cấp

IV. Giải thư­ởng, học bổngCùng đơn vị

Chu Lâm Anh

Chu Lâm Anh

Bảo tàng Nhân học
CN Nguyễn Huy Nhâm

CN Nguyễn Huy Nhâm

Bảo tàng Nhân học
GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

Bảo tàng Nhân học
ThS. Đoàn Văn Luân

ThS. Đoàn Văn Luân

Bảo tàng Nhân học
ThS. Phan Thị Ngọc

ThS. Phan Thị Ngọc

Bảo tàng Nhân học
TS. Bùi Hữu Tiến

TS. Bùi Hữu Tiến

Bảo tàng Nhân học