PGS.TS Nguyễn Quang Liệu

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1968.
 • Email: quanglieu68@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.
 • Học vị: Tiến sĩ.                               Năm nhận: 2010.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                 Năm phong: 2018.
 • Quá trình đào tạo:

1991: Đại học, chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2000: Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2010: Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 • Các khoá đào tạo khác:

Giáo dục học Đại học, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương, 1997.

Phương pháp giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

Khóa học Bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

Bồi dưỡng giảng viên môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp (C), Tiếng Anh (B1).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Thanh niênBa sẵn sàng với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (viết chung), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001.
 2. Khoa Lịch sử – Bốn mươi lăm năm xây dựng và trưởng thành (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
 3. Lịch sử Đảng bộ Huyện Tiền Hải (1926 – 2010) (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 2011.
 4. Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, 2012.

Bài báo

 1. "Chủ trương hoà hoãn của Đảng để giữ vững chính quyền thời kì 1945-1946", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 2. "Đảng lãnh đạo quá trình thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 3. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo thanh niên", Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2003.
 4. "Mấy suy nghĩ về truyền thống, phẩm chất và nét đẹp văn hoá của “Bộ đội Cụ Hồ”, Quân đội nhân dân Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb Quân đội Nhân dân, 2004.
 5. "Vai trò của thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ", Điện Biên Phủ từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt- Pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005.
 6. "Phong trào“Ba sẵn sàng” - một sáng tạo, niềm tự hào của thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước", Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước và hội nhập, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 7. "Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá", Nxb Thế giới, 2006.
 8. "Nguyễn Công Trứ – Nhà khẩn hoang tài giỏi bậc nhất Việt Nam thế kỉ XIX", Kỉ yếu hội thảo "Danh nhân Nguyễn Công Trứ: Cuộc đời và Sự nghiệp", Hà Tĩnh, 2008.
 9. "Phong trào thanh niên miền Bắc trong những năm 1965-1968", Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2, tháng 02/2009.
 10. "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lí luận và thực tiễn, Nxb Thanh niên, 2009.
 11. "Vai trò của thanh niên, sinh viên miền Nam trong phong trào Đồng khởi. Năm mươi năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam - Những vấn đề lịch sử", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 12. "Thanh niên Hà Nội trong những năm 1965-1968", Nxb Thế giới, H.2011.
 13. "Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên miền Bắc trong những năm 1965-1975", Nxb Thế giới, H.2011.
 14. "Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên", Tạp chí Nhịp cầu Trí thức, Nxb Chính trị quốc gia, H. số tháng 3/2013.
 15. "Tăng cường hơn nữa giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Thanh niên, Nxb Thanh niên, H. số tháng 2/2014.
 16. “Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo thanh niên”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 3/2016, tập 304, 2016, tr. 18-21.
 17. “Công tác thanh vận của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 6/2016, tập 307, 2016, tr. 37-42.
 18. “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước”, Tạp chí Cộng sản, tập 896, 2017, tr. 89-93.
 19. “Liên minh chiến đấu Việt Nam - Campuchia trong những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, tập 308, 2017, tr. 28-34.
 20. “Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 7/2017, tập 320, 2017, tr. 84-87.
 21. “Góp thêm ý kiến về việc nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội, 1/2017, tập 3, 2017, tr. 1-18.
 22. “Người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy trong hành trình lịch sử dân tộc”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2/2017, tập 490, 2017, tr. 47-52.

III. Đề tài  KH&CN các cấp

 1. Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo công cuộc xây dựng chính quyền (1954-1986), Đề tài cấp Bộ (tham gia), 1991.
 2. Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân thời kì 1975-1985, Đề tài độc lập cấp Trường, 2001.
 3. Công tác thanh vận của Đảng ở miền Bắc thời kì 1965-1975, Đề tài độc lập cấp ĐHQG, 2006-2007.
 4. Phong trào 5 xung phong của thanh niên miền Nam thời kì 1965-1975, Đề tài độc lập cấp ĐHQG, 2008-2009.
 5. Giáo dục kháng chiến sau cải cách giáo dục (1951-1954), Đề tài Đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, 2008-2009.

IV. Giải thưởng, học bổng

 1.  Giải thưởng Phạm Thận Duật của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
TS. Phạm Huy Cường

TS. Phạm Huy Cường

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên