TS. Bùi Thanh Thủy

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1979.
 • Email: buithanhthuy@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin - Thư viện.
 • Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận: 2012.
 • Quá trình đào tạo:

2007-2001: Đại học chuyên ngành Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2002-2005: Thạc sĩ chuyên ngành Thư viện học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

2008-2011: Tiến sĩ chuyên ngành Thư viện học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Xử lý thông tin, marketing trong hoạt động thông tin - thư viện, người dùng tin trong môi trường kỹ thuật số.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Kỹ năng thuyết trình với sinh viên ngành Thông tin - Thư viện”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Ngành Thông tin - Thư viện Trong xã hội thông tin”, ĐHKHXH&NV, 2006.
 2. Marketing - hoạt động thiết yếu của các thư viện Đại học Việt Nam”, Tạp chí khoa học Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 2, tập 24, 2008.
 3. “Tính chủ động tiếp cận tri thức của sinh viên ngành thông tin thư viện”, Hội thảo khoa học “Nguồn nhân lực thông tin thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, Trường ĐHKHXH&NV, 2009.
 4. “Marketing - mix với hoạt động thông tin”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thông tin Khoa học và Công nghệ ngày nay”, Trường ĐHKHXH&NV, 2009.
 5. “Hoạt động truyền thông marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện”, ĐHQGHN, Tạp chí khoa học Chuyên san Khoa học Xă hội và Nhân văn, số 26, 2010.
 6. “Kỹ năng mềm đối với sinh viên ngành Thông tin - Thư viện”, Hội thảo khoa học “Sự nghiệp Thông tin - Thư viện Việt Nam: đổi mới và hội nhập quốc tế” Trường ĐHKHXH&NV, 2011.
 7. “Marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin - thư viện” (viết chung), Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 2 (28), 2011.
 8. “Một số kinh nghiệm rút ra qua Chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện Ohio”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 4 (30), 2011.
 9. “Hoạt động truyền thông trong thư viện đại học”, Hội thảo khoa học “Sự nghiệp Thông tin - Thư viện Việt Nam: đổi mới và hội nhập quốc tế”, Trường ĐHKHXH&NV, 2011.
 10. “Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động marketing của thư viện các trường đại học”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 4 (36), 2012.
 11. “7 yếu tố của marketing hỗn hợp trong hoạt động Thông tin - Thư viện”, Hội thảo “Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”,Trường ĐHKHXH&NV, 2014.
 12. “Một số lưu ý trong việc nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 5 (49), 2014.
 13. “Nhận thức của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”, 2015.
 14. “Truyền thông marketing thư viện trong kỷ nguyên số” (viết chung), Sách chuyên khảo Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam, quá khứ - hiện tại - tương lai, ĐHQGHN, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Hoạt động marketing của một số thư viện đại học Australia và khả năng áp dụng cho Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ trì), đề tài cấp Trường, 2008-2010.
 2. Hoạt động marketing mix tại thư viện các trường đại học khu vực Hà Nội (chủ trì), đề tài cấp Trường, 2010-2013.Cùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện