TS. Nguyễn Trường Sơn

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: nguyentruongson.tssh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                             Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2002: Đại học, Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam, Học viện Quan hệ Quốc tế.

2005: Thạc sĩ, Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế.

2014: Tiến sĩ, Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C- Bộ Ngoại giao)
 • Hướng nghiên cứu chính: Việt Nam học, Ngoại giao Việt Nam, Chính sách ngoại giao của Ấn Độ, Chính trị quốc tế.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hướng về phía Đông: Một chiến lược lớn của Ấn Độ, Nxb Chính trị Quốc gia, 2015.

Bài báo

 1. “Kinh tế và Văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1991-2011, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 11-12/2011, tr. 32-35.
 2. “Bước phát triển mới trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (142)/2012, tr. 14-24.
 3. “Biển Đông trong quan hệ Ấn Độ với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 3/2012, tr. 28-31.
 4. “Cách luận giải của một số học giả trên thế giới về “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (146)/2012, tr. 32-40.
 5. “40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2012): Tình bạn thân thiết không thay đổi theo thời gian”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 7/2012, tr. 35-38.
 6. “Hợp tác Năng lượng Ấn Độ - Việt Nam ở Biển Đông và phản ứng của Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, số 8, 2015.
 7. “The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War”, NAM TODAY Journal, Vol.LVXII, No.12, New Delhi, 2016.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt